Výroční zpráva
o hospodaření ZŠ Vrčeň za kalendářní rok 2004

 

1. Údaje o zaměstnancích    
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2004, podle výkazu P1 - 04 (fyzický stav / přepočtený stav)

Pedagogů Ostatní
Počet zaměstnanců 5 / 5,454 1 / 0,760
Dosažený průměrný měsíční plat (HM) 17.719,- 10.776,-
     
2. Zpráva o hospodaření (v Kč)    
     
2.1. Příjmy(kalendářní rok 2004)    
  Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu - platy 1.258.000 --- 1.258.000
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu - OON 12.000   12.000
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu - pojistné 449.000   449.000
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu - FKSP 24.000   24.000
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu - ONIV 41.000   41.000
Dotace na SIPVZ - neinvestice 6.000   6.000
Dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele 0 --- 0
Dotace na provozní výdaje 224.721,44 0 224.721,44
Příjmy z pronájmu majetku zřizovatele 0 0 0
Poplatky od rodičů – školné 0 0 0
Tržby za vlastní výkony a za zboží 1.914 0 1.914
Ostatní příjmy * 42.515,70 0 42.515,70
 
Celkem 2.059.151,14 0 2.059.151,14
       
2.2. Výdaje (kalendářní rok 2004)      
  Hlavní činnost - dotace ze státních prostředků Hlavní činnost – ostatní zdroje Doplňková činnost CELKEM
Investiční 0,00     0,00
Neinvestiční 2 026 167,29     2 026 167,29
Přímé náklady:
Na platy pracovníků 1 258 000,00     1 258 000,00
Ostatní osobní náklady 12 000,00     12 000,00
Zákonné odvody 449 000,00     449 000,00
FKSP 24 000,00     24 000,00
Náklady na SIPVZ - čerpání dotace 4 000,00     4 000,00
ONIV 41 000,00     41 000,00
Neinvestiční celkem 1 788 000,00 0,00   1 788 000,00
Provozní náklady:  
Spotřeba drobného materiálu na provoz 11 610,00     11 610,00
Kanc.potřeby, předplatné, úklid.prostředky 21 473,70     21 473,70
Učebnice a pomůcky 27 106,20     27 106,20
Spotřeby energií 94 383,00     94 383,00
Opravy a udržování 7 203,50     7 203,50
Provozní služby, poštovné, poplatky 13 787,00     13 787,00
Ost.služby, revize, účetní práce 37 562,00     37 562,00
Služby odpady, telef.poplatky, software 21 074,89     21 074,89
Poplatky, bankovní účty 3 967,00     3 967,00
Provoz celkem 238 167,29 0,00   238 167,29
         
2.3. Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2004)
  Limit (podle rozpočtu na rok 2004) Skutečnost (podle P1 – 04 za rok 2004) Rozdíl
Přepočtený počet zaměstnanců 6,530 6,214 0,316
Mzdové prostředky na platy 1.258.000 1.258.000 0
Mzdové prostředky – OPPP 12.000 12.000 0
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 41.000 41.000 0
       
       
2.4. Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 8/2001 )
Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků
    Krajský úřad Obec, samoplátce
Vedoucích pracovníků 1 960,- 100,-
V oblasti cizích jazyků 2 0,- 1.810,-
V oblasti SIPVZ 2 4.000,-  
K prohloubení odbornosti 5 1.640,- 1.760,-
Odborná literatura pro učitele      
CELKEM   6.600,- 3.670,-
       
Datum: 23.8.2005
       
Podpis ředitele školy:
       
Razítko organizace
       
Výroční zpráva o hospodaření školy projednána a schválena na pedagogické radě dne 23.8.2005.