Výroční zpráva

o činnosti ZŠ Vrčeň za školní rok 2003/2004

 

1. Charakteristika školy

1.1.
Název školy: Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
Adresa: Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600 070 409
IČO: 75 00 50 00
Telefonní spojení: 371 591 563
E-mailové spojení: zs.vrcen@tiscali.cz
Ředitel školy: Mgr.Pavel Maršalík

1.2. Název a adresa zřizovatele:
Obec Vrčeň
Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň

1.3. Poslední zařazení do sítě škol:
Č.j. 30 130/02-21 Rozhodnutí ze dne 19.11.2002 s účinností od 1.1.2003

1.4. Seznam odloučených pracovišť:
Adresa Počet tříd Počet žáků
Hlavní budova, ředitelství Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň 3 52
Odloučené pracoviště Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň 0 0

1.5. Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku
Základní škola 16 847 / 96 – 2 1.-5.

1.6. Součásti školy
Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení Počet přepočtených pedagogických pracovníků
02 / 03 03 / 04 02 / 03 03 / 04 02 / 03 03 / 04
ZŠ 150 150 51 52 3 3 3,634
ŠD (samostatná) 50 50 42 47 2 2 1,249

1.7. Typ školy
Škola je neúplná (trojtřídní) se spojenými ročníky ve dvou třídách (1.a 5.ročník ; 2.a 3.ročník)

1.8. Spádový obvod školy
Do ZŠ docházejí žáci z 12 obcí - obec Vrčeň, Dvorec, Srby, Liškov, Čížkov, Sedliště, Ml.Smolivec, Čečovice, Zahrádka, Dožice, Nepomuk a Klášter.

1.9. Specializované a speciální třídy
Žádné.

1.10. Individuální integrace postižených dětí
Žádná.

1.11. Materiálně technické zajištění školy
Školní materiál a jeho nákup v letošním roce financoval Obecní úřad Vrčeň. Učebnice a školní pomůcky byly zakoupeny z prostředků ONIV a jsou majetkem školy. Nákup pracovních sešitů platili žáci.
Ve škole je počítačová učebna v rámci projektu Internet do škol. Je umístěna v kmenové učebně u ředitele školy – 4 PC s tiskárnou LaserJet 1200. V ostatních učebnách jsou 4 počítače, které jsme obdrželi od Celnice Plzeň a od ČSOB v Plzni. Těchto 8 počítačů používají žáci.
V ředitelně školy je 1 PC s tiskárnou Canon a kopírovací stroj Minolta.
Z prostředků ONIV pořizujeme vybavení do tělocvičny – nářadí i náčiní, pomůcky na matematiku – počitadla, knihy do učitelské i žákovské knihovny.
V učebnách jsou přehrávače na audiokazety, meotary. Na hudební výchovu vlastníme varhany, kytaru, přehrávač na CD.
Ve školní družině je televizor s videorekordérem.

1.12. Rada školy
Rada školy nebyla na škole zřízena. Na škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy. Paní Jindřiška Šeflová z Čečovic byla schválena rodiči a pověřena spravováním financí dětí v tomto SRPŠ. Jiné aktivity toto sdružení nevyvíjí.


2. Údaje o pracovnících školy

2.1. Přehled o zaměstnancích školy
Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků *
02 / 03 03 / 04 02 / 03 03 / 04
6 / 5,523 6 / 5,634 5 / 4,903 5 / 4,884
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2003/2004
Součást PO Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ – Bc. VŠ - PF VŠ jiné + DPS VŠ jiné bez DPS
ZŠ 0,635 3,000
ŠD 1,249

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školní roce 2003/2004
Počet ped.pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk
4,884 14,42 36,4

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. ----------------------
- absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD 1,000
- v důchodovém věku ---------------------

2.4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky % V kterých předmětech
Počet vyučovacích hodin celkem za týden 71 100 -------------------------------
- z toho počet neaprob. Hodin 14 19,7 Aj 4.r., Tv 1.-5.r., Hv 3.-5.r., Pč 5.r., Vv 4.-5.r.

2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet vzdělávacích akcí 3 celoroční kurzy, 2 půlroční kurzy, 3 kurzy počítačové gramotnosti a 9 jednodenních školení
Celkový počet účastníků 5 ped.pracovníků
Vzdělávací instituce Pedagogické centrum Plzeň, Gymnázium Blovice


3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol

3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
13 0 1 12 1

3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky
Počet celkem Z toho přijatých na
gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné
0 0 0 0 0 0

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. -----------------
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 0
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 2
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 2

Počet žáků Do SpŠ Do jiné ZŠ Zvláštní způsob plnění PŠD Dodatečný odklad PŠD
- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku 0 1 0 0

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2003/04
Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah (počet hodin / týden)
0 0 0


4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

4.1. Prospěch žáků
Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním
(s pochvalou) Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně
54 1 51 2
0
0
Jeden žák (1.ročník) neprospěl z prospěchových důvodů – Matematika.
Druhý žák (2.ročník) neprospěl z prospěchových důvodů – Matematika.

4.2. Chování žáků
Snížený stupeň z chování Počet žáků
1.pololetí 2.pololetí
- z toho 2.stupeň 0 4
- z toho 3.stupeň 0 0

4.3. Docházka žáků
Zameškané hodiny celkem 3 553
- z toho neomluvené 4

4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů
V letošní školním roce bylo vyučováno Náboženství. Předmět vyučoval P.Vítězslav Holý – nepomucký farář.

4.5. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
Výchova k volbě povolání je zahrnuta jen do učiva prvouky a přírodovědy – výběr povolání a pracovní náplně velmi zjednodušeně.

4.6. Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Na škole jsou uskutečňovány projekty na ochranu životního prostředí (Den Země, sběr druhotných surovin, sběr léčivých bylin), dodržovány lidové tradice a zvyky. Děti jsou vedeny k ekologickému třídění odpadů a k ochraně přírody.


5. Nadstandardní aktivity

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou
- Kroužek sportovních her - AŠSK
- Hra na flétnu
- Modelářský kroužek
- Novinářský kroužek
- Dovedné ruce

5.2. Mimoškolní aktivity
- Judo Dvorec
- Šachový oddíl Dvorec
- Fotbalový oddíl Dvorec
- Dětská organizace Pionýr

5.3. Účast v soutěžích
SOUTĚŽ NÁZEV SOUTĚŽE POČET ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ UMÍSTĚNÍ
1.místo 2.místo 3.místo
Republiková Kalibro – srovnávací testy 12 1 žák – 1.desetina zúčastněných žáků 2 žáci – 3.desetina zúčastněných žáků
Republiková Zdravé zuby 52
Republiková Ajax 12
Krajská T-Ball 10 1 družstvo
Okresní Sběrová soutěž papíru 54
Okresní Klokánek 11
Okresní Přehazovaná – AŠSK 9 1 družstvo
Okrsková McDonald’s Cup – AŠSK 10
Okresní Atletický trojboj – AŠSK 8

5.4. Spolupráce školy na regionální úrovni
- ZŠ Nepomuk – výměna zkušeností a předávání informací o žácích v 6.ročníku po odchodu z naší školy
- MŠ Vrčeň – vzájemné hospitace (práce předškolních dětí, začlenění dětí z MŠ do školního prostředí – 1.ročník), spolupořádání divadelních představení, organizování dětského dne pro děti z MŠ
- MŠ Čížkov – účast dětí z této MŠ na představeních v naší škole
- MÚ Nepomuk – odbor sociálních věcí – společná snaha obou stran na zlepšení rodinné situace žáka
- Dobrovolný hasičský sbor Vrčeň
- Dětská organizace Pionýr Vrčeň – uskladnění materiálu na dětské tábory v prostorách školy, práce s dětmi v odpoledních hodinách nebo v sobotu – zájmové činnosti podle výběru dětí, přednostní umístění školních dětí na letní rekreaci

5.5. Účast školy v mezinárodních programech – mezinárodní spolupráce
Škola se neúčastnila žádného mezinárodního programu a nemá žádnou mezinárodní spolupráci.


6. Výchovné poradenství

6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Není stanovena žádná koncepce výchovného poradenství.

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
V letošním roce nebyl sestaven samostatně, ale byl součástí plánu práce školy.
Na počátku školního roku byla na hlavní chodbě instalována nástěnka obsahující práva a povinnosti dětí se schránkou důvěry.
Většina naplánovaných akcí byla splněna. Děti se při akcích, které plnily úkol prevence sociálně-patologických jevů, bavily, rozvíjely svůj vztah k ostatním dětem v kolektivu, pomáhaly si. Seznámily se i s jevy, které škodí společnosti – grogy, násilí, nevšímavost.

6.3. Spolupráce s PPP
V letošním roce bylo Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň - jih vyšetřeno 5 žáků naší školy. Všechny byly vyšetřeny přímo v prostorách školy. Vyšetření provedl Paedr.Wagner a Paedr.Nejedlá. S přístupem obou psychologů jsme byli spokojeni. Byl proveden pohovor s rodiči ihned po vyšetření daného dítěte. PPP vychází takto vstříc rodičům, protože ti nemusejí jet na vyšetření až do Plzně. Tato vyšetření žáků a pohovory s rodiči (zákonnými zástupci) byla uskutečněna ve třech dnech.
Další žák dojíždí do Ped.-psychologické poradny do Klatov k Mgr.J.Janskému. S touto poradnou máme jen písemný kontakt.

6.4. Spolupráce s rodiči, policií, OÚ
- Informace pro rodiče byly uskutečněny (schůzky s rodiči žáků) v říjnu 1.ročník a v listopadu ostatní ročníky, v měsíci dubnu proběhly informace o žácích všech ročníků.
- Rodiče vypomáhají při vedení zájmového kroužku – modelářský kroužek, účastní se akcí pořádaných školní družinou, účast na soutěžích – porotci, pomocný dohled nad žáky při soutěžích mimo naši školu.
- Spolupráce s obcí:
Účast ředitele školy na veřejných zasedáních Obce Vrčeň a na pracovním jednání Zastupitelstva obce, dále jednání se starostou obce. Děti ze školy pomáhají při úklidu návsi před tradiční jarní poutí. Škola byla spolupořadatelem zdařilé kulturní akce – vystoupení zahraničních folklorních souborů. Zástupce Obce Vrčeň se zúčastnil slavnostního zakončení školního roku. Obec pravidelně finančně přispívá na provoz školní budovy.
- S Policií ČR jsme v kontaktu od 16.2.2004, kdy byla naše škola za provozu vykradena neznámými pachateli. (celá věc je v šetření). Další kontakty máme s mluvčí P-ČR kpt.J.Václavovou – soutěž s dopravní tematikou Ajax (pro žáky 2.ročníku).

 


7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V letošním školním roce byla na škole provedena inspekce, kterou provedly pracovnice ČŠI – PaedDr.Abelová Věra a Mgr.Davidová Jitka. Inspekce byla uskutečněna ve dnech 15.-17.9.2003.
Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:
- personálních podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v celé škole vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
- materiálně-technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v celé škole vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
- průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v celé škole vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
Hodnocení personálních podmínek vzdělávací a výchovné činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
- Personální podmínky podporují efektivní vzdělávání a výchovu a umožňují v plném rozsahu a na velmi dobré úrovni realizovat schválené učební dokumenty zvoleného vzdělávacího programu.
Hodnocení materiálně-technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
- Materiálně-technické podmínky umožňují a podporují efektivní vzdělávání a výchovu a také umožňují realizovat schválené učební dokumenty zvoleného vzdělávacího programu na velmi dobré úrovni.
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy
Vzdělávací programy
- Výuka je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacího programu Základní škola č. j. 16 847/96-2.
- Kontrola naplňování učebních osnov je účinná.
- Organizace výchovně-vzdělávacího procesu je funkční.
- Výchovný poradce není vzhledem k velikosti školy určen, ale práce školy v této oblasti přispívá ke zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu.
Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy na I. stupni základní školy
- Ve vedení výuky došlo od minulé inspekce vlivem personálních změn ke zlepšení. Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy na I. stupni základní školy byly hodnoceny jako velmi dobré.
Výsledky vzdělávání zjišťované školou
- Škola ke zjišťování výsledků vzdělávání využívá celorepublikové standardizované testy. Ředitel školy sleduje úspěšnost zapojení žáků po přechodu do úplné základní školy či gymnázia.

Celkové hodnocení průběhu vzdělávání a výchovy je velmi dobré.
Závěr
- V personálních podmínkách vzdělávací a výchovné činnosti došlo od minulé inspekce ke změně ve vedení školy a k omlazení pedagogického sboru. Výuku zajišťují ředitel, dvě učitelky, z nichž je jedna začínající, a dvě vychovatelky školní družiny. V pedagogickém sboru jsou velmi dobré mezilidské vztahy. Tato oblast je hodnocena jako velmi dobrá.
- Materiálně-technické podmínky vzdělávací a výchovné činnosti se ve spolupráci s obecním úřadem zlepšují a jsou na velmi dobré úrovni.
- Společným znakem průběhu vzdělávání a výchovy bylo promyšlené plánování jednotlivých hodin a efektivní vedení výuky ve třídách s více ročníky. Od minulé inspekce došlo v této oblasti ke zlepšení a celkově byly průběh a výsledky vzdělávání a výchovy na I. stupni základní školy hodnoceny jako velmi dobré.

8. Výkon státní správy

8.1. Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání
Odklad povinné školní docházky 1 0
Zařazení dětí do ŠD 47 0
Prominutí poplatku za školní družinu 7 0
Zařazení dítěte do 1.ročníku ZŠ 13 0

8.2. Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0

Počet žáků osvobozených z výuky:
Předmět Počet žáků
----------- 0

8.3. Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností 1
- z toho oprávněných 0
- z toho částečně oprávněných 1
- z toho neoprávněných 0
- z toho postoupených jinému orgánu 0


8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2002 a 2003
Rok 2002 Rok 2003
a) počet podaných žádostí o informace 0 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 0
 


9. Analýza školního roku
Školní rok byl bohatý na události, kterými jsme dětem zpestřili jejich školní život. Pracujeme jako tým, a proto mají děti ve škole smysluplnou činnost nejen během dopoledne, ale i odpoledne v rámci školní družiny.
Celá škola se zúčastnila několika divadelních představení (Příbram – 1x, Úsměv – 3x včetně sobotního představení, Kuba – 2x, divadlo JKTyla v Plzni – balet Čertoviny), filmového představení v Plzni, přijel za námi kouzelník, přišel k nám Mikuláš a čerti, byli jsme na country koncertu.
Organizovali jsme několik několikadenních projektů – Sportovní den, projekt Vánoce, který končil zdařilým Vánočním školním jarmarkem a podporou Nadace pro transplantaci kostní dřeně, projekt Vítání jara s vynášením Moreny, projekt Velikonoce s prodejem výrobků a podporou celostátní akce Pomozte dětem, projekt Den Země a Čarodějnice ve škole. Byli jsme se podívat na výlovu rybníka, starší děti navštívily zámek Zelená Hora, v Plzni jsme prohlédli výstavu betlémů a 5.ročník jel vlakem na exkurzi do Prahy. Na školním výletě jsme byli na hradě a zámku ve Velharticích a v městě Sušice.
Byl zakončen a vyhodnocen celoroční školní projekt I z nás budou dospělí. Nejlepší děti z celé školy byly odměněny věcnými cenami.
Školní družina pracovala ve dvou odděleních po celý rok a celkem uspořádala 22 akcí pro děti a některé z nich také pro veřejnost. Mezi velmi zdařilé patřilo družinové posvícení, slavnost spadaného listí, zimní akce (Mikuláš, Vánoční trhy v Plzni a Vánoční školní jarmark), Čarodějnice ve škole, Den dětí, soutěže pro kluky a holky, družinový výlet do Blovic a nocování ve škole. Dětem se určitě v družině líbí, o čemž svědčí vysoký počet dětí přihlášených do družiny. Za všechny připravené akce patří poděkování oběma paním vychovatelkám.

I v příštím školním roce bychom chtěli dosáhnout podobných výsledků v práci jako v letošním školním roce. Jsme rádi, že ČŠI byla s naší prací spokojena a inspekční zpráva potvrdila, že svoji práci odvádíme velmi dobře.

V příštím školním roce bychom chtěli
- nadále pravidelně navštěvovat různá kulturní představení
- připravit celoškolní projektová dopoledne, ale také do výuky opět zavést projekty
- vést děti ke zdravému způsobu života (Zdravé zuby)
- podporovat sportovní rozvoj dětí (ASŠK), zapojit se sportovních soutěží
- učit děti pomáhat slabším spolužákům
- pomáhat při veřejných sbírkách (Pomozte dětem, Nadace pro transplantaci kostní dřeně, Adventní koncerty)
- zapojit se do celorepublikového vědomostního testování žáků (Kalibro)
- vést žáky k ochraně životního prostředí – další ročník sběru druhotných surovin, Den Země
- nadále spolupracovat s MŠ Vrčeň a MŠ Čížkov (společná kulturní vystoupení, výměna zkušeností, vzájemné návštěvy a ukázky práce)
- vést děti k dodržování lidových tradic
- vhodnou propagací školy získat nové žáky

Jako ředitel školy budu
- podporovat činnost školní družiny, protože odpoledne naplněné vhodným programem znamená pro dítě velmi mnoho a dá mu víc než bezduché poletování po návsi (prevence sociálně-patologických jevů)
- umožňovat pedagogickým pracovníkům navštěvovat různá školení pořádaná PC Plzeň, aby měli možnost rozšiřovat si svoje vědomosti a znalosti
- navštěvovat školení pro zvýšení svojí odbornosti
- spolupracovat s Obcí Vrčeň (pravidelná setkání se starostou obce, účast na veřejných i pracovních zasedáních Zastupitelstva obce)
- vyměňovat si zkušenosti s kolegy z úplné ZŠ Nepomuk
- sledovat vývoj našich žáků, kteří odešli do ZŠ Nepomuk a na Gymnázium Blovice

Datum: 23.8.2004

Výroční zpráva o činnosti projednána na pedagogické radě dne 23.8.2004.
Mgr.Hana Třeštíková
Mgr. Gabriela Svobodová
Hana Nová
Eva Šlajerová