Inspekční zpráva

 HODNOCENÍ školy – školní rok 2003/2004
(Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát)

 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih
335 41 Vrčeň 43
Identifikátor školy: 600 070 409
Termín konání inspekce: 15. – 17. září 2003
Čj.: d4-1423/03-2000
Signatura: od4bx105


PŘEDMĚT INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:
- personálních podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v celé škole vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
- materiálně-technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v celé škole vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
- průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v celé škole vzhledem ke schváleným učebním dokumentům

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih je trojtřídní škola, ve které se vzdělávají žáci v 1. – 5. ročníku – I. třída (2. a 3. ročník), II. třída (1. a 5. ročník), III. třída (4. ročník). Součástí školy je školní družina, která má v letošním školním roce dvě oddělení.
Škola je od 1. ledna 2003 příspěvkovou organizací.
Zřizovatelem je Obec Vrčeň sídlící na adrese 335 41 Vrčeň 1.
Výuka ve všech ročnících probíhá podle schváleného vzdělávacího programu Základní škola č. j. 16 847/96-2.
Školu navštěvují žáci z Vrčeně, Dvorce, Nepomuka, Liškova, Čížkova, Sedliště, Čečovic, Mladého Smolivce a Kláštera.
Stanovená kapacita školy a školní družiny nebyla ve školním roce 2003/2004 překročena, počet žáků v letošním školním roce je 52.
Inspekce proběhla v základní škole, školní družina inspektována nebyla.

HODNOCENÍ PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM
Výchovně-vzdělávací proces v Základní škole Vrčeň, okres Plzeň-jih je veden pěti vyučujícími (včetně ředitele školy, který nastoupil do funkce 1. července 2001). Tři splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku předmětů na I. stupni základní školy (ředitel a dvě učitelky). Jedna z nich je začínající učitelka, uvádějícím učitelem je ředitel školy. Dvě splňují podmínku odborné a pedagogické způsobilosti pro vychovatelky školní družiny. Hospitované hodiny českého a německého jazyka i matematiky v 1. – 5. ročníku byly zabezpečeny vyučujícími, kteří splňovali podmínky odborné a pedagogické způsobilosti a výuka anglického jazyka a hudební výchovy v 5. ročníku byla zajištěna učitelkami bez odborné a pedagogické způsobilosti. Chybějící kvalifikovanost byla kompenzována osobními zkušenostmi a zaměřením vyučujících, výuka byla vedena odborně i metodicky správně. Změna ve vedení školy a omlazení pedagogického sboru se odrazilo ve zlepšení kvality vedení výchovně-vzdělávacího procesu.
Organizační struktura trojtřídní školy je přehledně a promyšleně stanovená v Provozním řádu školy, úseky školy nejsou vzhledem k velikosti vyčleněny. Ředitel školy má určeného zástupce, který působí pouze v době jeho nepřítomnosti, pro věci pedagogické není vzhledem k velikosti školy určen. Poradním orgánem je pedagogická rada, její schůzky probíhají podle plánu a programu. Jednání nahrazuje i činnost metodického zařízení, které není vzhledem k velikosti školy a malému počtu vyučujících ustanoveno. Zde jsou předávány důležité informace pro zaměstnance školy.
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou vedeni demokratickým způsobem. Chod školy i organizace vyučování byly v době konání inspekce bezproblémové.
Kontrolní a hospitační činnost je ředitelem školy prováděna dle stanoveného plánu pravidelně a promyšleně. Při zjištění nedostatků jsou stanovena opatření ke zlepšení a nápravě, plnění je průběžně sledováno. Tato práce ředitele školy má dobrý vliv na zlepšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků je plánováno s ohledem na potřeby školy, vychází z požadavků realizovaného vzdělávacího programu a je v souladu se zaměřením a cíli školy. Ředitel navštěvuje vzdělávání zaměřené na řízení školy a učitelky se zdokonalují ve výuce cizích jazyků.
Hodnocení pracovníků je prováděno ředitelem školy a má pozitivní vliv na jejich profesionální růst.
Personální podmínky podporují efektivní vzdělávání a výchovu a umožňují v plném rozsahu a na velmi dobré úrovni realizovat schválené učební dokumenty zvoleného vzdělávacího programu.


HODNOCENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÝCH PODMÍNEK VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VZHLEDEM KE SCHVÁLENÝM UČEBNÍM DOKUMENTŮM
Budova školy je umístěna ve velmi pěkném prostředí v blízkosti kostela. Je zde školní zahrada a záhony, které jsou využívány k výuce pracovních činností. Zahrada je velmi dobře udržovaná. Za pěkného počasí slouží k výuce výtvarné výchovy, tělesné výchovy, čtení, k relaxaci žáků o přestávkách a k různým činnostem školní družiny. V plánu je vybudování i venkovní učebny.
V budově školy jsou tři učebny, ředitelna a zároveň sborovna školy, tělocvična a místnosti školní družiny. Všechny učebny i ředitelna jsou vybaveny počítači (8), z toho jsou 4 získané v rámci projektu Internet do škol a 3 počítače škola získala sponzorským darem, 1 je určen pro práci ředitele a vyučujících.
Vybavení školy názornými pomůckami, audiovizuální a výpočetní technikou je vzhledem k počtu žáků a velikosti školy na velmi dobré úrovni. Žáci používají ucelené řady učebnic a pracovních sešitů. Vyučující mohou pro zpestření výuky využívat alternativní učebnice.
Koncepce rozvoje školy je projednaná se zřizovatelem. Ředitel školy průběžně kontroluje stav v oblasti materiálně-technických podmínek a v případech negativního zjištění je prováděná okamžitá náprava. Součástí je i plánování oprav a vylepšování prostředí školní budovy. Spolupráce s obecním úřadem je velmi dobrá. Z materiálně-technického zázemí školy je po dohodě s obecním úřadem využívána širší veřejností tělocvična (cvičení žen a mládeže).
Materiálně-technické podmínky umožňují a podporují efektivní vzdělávání a výchovu a také umožňují realizovat schválené učební dokumenty zvoleného vzdělávacího programu na velmi dobré úrovni.

HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY
Vzdělávací programy
Škola uplatňuje zvolené učební dokumenty v plném rozsahu. Rozvrh hodin pro jednotlivé ročníky vychází z učebního plánu, počet hodin povinných předmětů je v souladu s jeho požadavky a reálná výuka podle tohoto rozvrhu probíhá. Škola vyučuje podle platných učebních osnov. Povinná dokumentace je vedena a průkazně zachycuje průběh vzdělávání.
Výuka je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacího programu Základní škola č. j. 16 847/96-2.

Kontrola naplňování učebních osnov je prováděna ředitelem školy při hospitační činnosti. Pokud jsou v této oblasti zjištěné nedostatky, jsou stanovována opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
Kontrola naplňování učebních osnov je účinná.

Rozvrh hodin je z psychohygienického hlediska dobře sestaven. Školní řád obsahuje požadovaná ustanovení a respektuje práva a povinnosti žáků. Je v souladu s Úmluvou o právech dítěte.
Informační systém vůči žákům a jejich rodičům je stanoven a je funkční.
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu je funkční.

Spolupráce školy a rodiny je na dobré úrovni.
Funkce výchovného poradce není ve škole určena.
Prevencí sociálně-patologických jevů se zabývá Minimální preventivní program, který je zaměřen především na zájmovou činnost a naplňování volného času žáků. Tento program se daří úspěšně dodržovat a naplňovat ve spolupráci se školní družinou. Výskytu sociálně-patologických jevů věnuje vedení školy patřičnou pozornost. Výchovné problémy jsou okamžitě řešeny ve spolupráci s rodiči, při závažnějších přestupcích i s Policií ČR a s orgány péče o dítě.
Výchovný poradce není vzhledem k velikosti školy určen, ale práce školy v této oblasti přispívá ke zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu.
Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy na I. stupni základní školy
V průběhu inspekční činnosti byly hospitovány předměty český, anglický a německý jazyk, matematika a hudební výchova.
Plánování a stanovení výukových cílů bylo funkční. Příprava vyučujících na výuku byla pečlivá a promyšlená. Všichni pedagogičtí pracovníci respektovali individuální vzdělávací potřeby žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Probírané učivo navazovalo na předcházející témata.
Výuku zajišťuje pět pedagogických pracovníků. Ředitel a dvě vyučující mají odbornou pedagogickou způsobilost k výuce předmětů na I. stupni základní školy, dvě jsou pro výuku na I. stupni nekvalifikované, což ale nemělo vliv na dobrou kvalitu vedení výchovně-vzdělávacího procesu. Výuka byla vedena věcně i odborně správně.
Sledované vyučování probíhalo ve třech esteticky upravených kmenových učebnách, které byly velmi dobře vybavené učebními pomůckami, didaktickou technikou a nástěnnými přehledy určenými k výuce povinných předmětů. Ve výuce byly užívány tabule, učebnice, pracovní a školní sešity, názorné pomůcky i didaktická technika. V matematice 1. a 5. ročníku probíhalo procvičování a upevňování učiva s využitím výukových počítačových programů. Učební prostředí celé školy bylo pro výuku podnětné.
Promyšlená organizace vyučování i vhodně zvolené metody a formy práce ve sledovaných předmětech směřovaly ke splnění vzdělávacích cílů. I výuka se dvěma ročníky v jedné třídě byla vyvážená, většinou efektivní a respektovala i osobní tempo žáků. Zavedenému systému žáci rozumějí a akceptují jej, jsou navyklí na samostatnost a sebekontrolu.
Psychohygienická složka výuky byla zajištěna hlavně častým střídáním činností. Do vyučování byla vhodně zařazena i účinná relaxace, ke změně polohy těla byly určeny činnosti na koberci v zadní části učebny. Didaktické zásady byly respektovány.
V průběhu vyučování byly žáci motivováni k další práci především povzbuzením a oceněním za správné řešení zadaných úkolů. Ve výuce byli aktivní a o nové poznatky projevovali velký zájem.
Komunikace byla vedena převážně směrem od učitele k žákům. Přesto měli žáci dostatek prostoru pro vyjádření svých názorů. Vyučující se ve své práci snažili u žáků pěstovat sebedůvěru, vedli je k vzájemnému respektování a k toleranci. Většina žáků dodržovala stanovená pravidla chování. Část vyučujících podporovala u žáků rozvoj komunikativních dovedností a dbala na jejich správné vyjadřování. Vztahy mezi vyučujícími a žáky jsou založeny na vzájemné úctě a toleranci.
Ve sledované výuce bylo zaznamenáno průběžné a závěrečné hodnocení žáků učitelem. Vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků nebylo využíváno.
Ve vedení výuky došlo od minulé inspekce vlivem personálních změn ke zlepšení.
Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy na I. stupni základní školy byly hodnoceny jako velmi dobré.
Výsledky vzdělávání zjišťované školou
Škola ke zjišťování výsledků vzdělávání využívá celorepublikové standardizované testy. Testování ve školním roce 2001/2002 proběhlo ve třech oblastech – početní dovednosti, čtení a informace a základ vzdělání, ve školním roce 2002/2003 jen v oblasti základ vzdělání. Vyhodnocení bylo provedeno ve dvou rovinách – 1. rovina – hodnocení celého ročníku, 2. rovina – hodnocení jednotlivců. Další srovnávání znalostí probíhá v rámci matematické soutěže Klokánek.
Ředitel školy sleduje úspěšnost zapojení žáků po přechodu do úplné základní školy či gymnázia.
Celkové hodnocení průběhu vzdělávání a výchovy je velmi dobré.
DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol č. j. 30 130/02-21 ze dne 19. 1. 2002 není v souladu se Zřizovací listinou č. j 4/2002 vydanou Obcí Vrčeň ze dne 4. října 2002. Ve Zřizovací listině je uveden název školy Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, který není v souladu s názvem školy uvedeným v Rozhodnutí, tj. Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih.
Ve školním roce 2003/2004 je výchovná práce školy i školní družiny zaměřena na výchovu k právům a povinnostem dětí. Cílem školního projektu s názvem „I z nás budou dospělí“ je zlepšení chování žáků ve škole i na veřejnosti a zvýšení návštěvnosti školy rodiči.
Žáci školy se účastní 1. kola „Sběrové soutěže druhotných surovin“, kterou pořádají Západočeské sběrné suroviny. V loňském školním roce se již zapojili do tzv. „nultého“ kola této soutěže.
Žáci pod vedením ředitele školy vydávají školní časopis „Vrčeňský školáček“, ve kterém jsou zveřejňovány informace o životě školy a práce žáků. Časopis je určen nejen žákům a jejich rodičům ale i veřejnosti.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Rozhodnutí o zařazení Základní školy Vrčeň, okres Plzeň-jih do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č. j. 30 130/02-21 ze dne 19. 1. 2002 vydané MŠMT
2. Zřizovací listina Základní školy Vrčeň, okres Plzeň-jih č. j. 4/2002 ze dne 4. října 2002 vydaná Obcí Vrčeň
3. Potvrzení ve funkci ředitele Základní školy Vrčeň, okres Plzeň-jih č. j. 270/1/2002 ze dne 30. 12. 2002 vydané Obcí Vrčeň
4. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ze dne 25. 8. 2003
5. Inspekční zpráva č. j. 043/38-00-5071 ze dne 21. června 2000
6. Provozní řád školy ze dne 8. 11. 2002
7. Plán práce školy na školní rok 2003/2004
8. Plán DVPP ze dne 10. 9. 2003
9. Vnitřní platový řád ze dne 23. 1. 2003
10. Plán kontrolní a hospitační činnosti ze dne 4. 9. 2003
11. Hospitační záznamy ředitele školy za školní rok 2002/2003
12. Vnitřní řád školy ze dne 25. srpna 2003
13. Třídní knihy I., II. a III. třídy pro školní rok 2003/2004
14. Třídní výkazy 1. – 5. ročníku
15. Katalogové listy žáků 1. – 5. ročníku
16. Rozvrh hodin pro školní rok 2003/2004
17. Učební plány a učební osnovy vzdělávacího programu Základní škola č. j. 16 847/96-2
18. Minimální preventivní program pro školní rok 2003/2003
ZÁVĚR
V personálních podmínkách vzdělávací a výchovné činnosti došlo od minulé inspekce ke změně ve vedení školy a k omlazení pedagogického sboru. Výuku zajišťují ředitel, dvě učitelky, z nichž je jedna začínající, a dvě vychovatelky školní družiny. V pedagogickém sboru jsou velmi dobré mezilidské vztahy. Tato oblast je hodnocena jako velmi dobrá.
Materiálně-technické podmínky vzdělávací a výchovné činnosti se ve spolupráci s obecním úřadem zlepšují a jsou na velmi dobré úrovni.
Společným znakem průběhu vzdělávání a výchovy bylo promyšlené plánování jednotlivých hodin a efektivní vedení výuky ve třídách s více ročníky. Od minulé inspekce došlo v této oblasti ke zlepšení a celkově byly průběh a výsledky vzdělávání a výchovy na I. stupni základní školy hodnoceny jako velmi dobré.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Složení týmu Titul, jméno a příjmení Podpis
Vedoucí týmu PaedDr. Věra Abelová Věra Abelová, v. r.
Člen týmu Mgr. Jitka Davidová Davidová, v. r.
Další zaměstnanci ČŠI Jarmila Horová
V Plzni dne 10. října 2003
Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy
Datum převzetí inspekční zprávy: ........16. října 2003...............
Razítko
Ředitel školy, nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu
Titul, jméno a příjmení Podpis
Mgr. Pavel Maršalík Pavel Maršalík, v. r.

Dle § 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Částkova 78, 326 00 Plzeň. Připomínky k obsahu inspekční zprávy se stávají její součástí.

Hodnotící stupnice:
Stupeň
Vynikající
Velmi dobrý
Dobrý
Vyhovující
Nevyhovující
Další adresáti inspekční zprávy
Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI
Městský úřad Nepomuk, odbor sociální, školství a kultury 30. října 2003 d4-1449/03-2000
Obec Vrčeň, 335 41 Vrčeň 1 30. října 2003 d4-1450/03-2000

Připomínky ředitele školy
Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text
Připomínky nebyly podány.