Školská rada, Volební řád

OBEC VRČEŇ, jako zřizovatel Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, vydává tento volební řád Školské rady ZŠ Vrčeň.
Ve Vrčeni dne 4. 7. 2005 Čj. VZ 12b/2005


OBEC VRČEŇ
vydává

 

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 


Volební řád Školské rady Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, Vrčeň 43


1. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
2. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor, který jmenuje ředitel školy. Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci žáků školy nebo pracovníci školy. Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci žáků školy nebo pracovníci školy. Oprávněné osoby navrhují přípravnému výboru kandidáty nebo kandidáta na členství ve školské radě.
3. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. Volby může organizovat přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
4. Školská rada je podle zřizovací listiny tříčlenná. Jednoho člena jmenuje zřizovatel, jednoho člena volí zákonní zástupci žáků a jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy (nemusí zvolit pedagogického pracovníka školy). Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
5. Přípravný výbor
• zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady
• eviduje formou zápisu všechny osoby oprávněné volit členy školské rady
• eviduje návrhy na kandidáty
• zaznamenává výsledky hlasování
• vyhlašuje výsledky voleb do školské rady
6. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby do školské rady, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků nebo pedagogičtí pracovníci školy člena školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
7. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členem školské rady se na základě pořadí ve volbách stává kandidát na prvním místě.
8. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor zřizovateli, řediteli školy a zvolené školské radě. Ředitel školy svolává první jednání školské rady.
9. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
10. Školská rada volí na svém prvním jednání předsedu a místopředsedu školské rady.
11. Funkční období členů školské rady je tři roky. Již zvolený člen školské rady může být zvolen i na další období.
12. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství ve školské radě zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.
13. Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob.

Účinnost tohoto Volebního řádu se vyhlašuje ke dni 5. 7. 2005.

Petr Mašek, starosta obce

Eva Beránková, místostarostka obce