Školská rada, Zřizovací listina

OBEC VRČEŇ, jako zřizovatel Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, vydává tuto zřizovací listinu.
Ve Vrčeni dne 4. 7. 2005 Čj. VZ 12a/2005


OBEC VRČEŇ
zřizuje

 

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


Školskou radu Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, Vrčeň 43
 

Školská rada má 3 (tři) členy a ve své činnosti se řídí podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Školská rada se zřizuje ke dni 1. 9. 2005.

Petr Mašek, starosta obce

Eva Beránková, místostarostka obce


Přílohy:
• Seznam jmen a adres členů rady školy (bude doplněn po vykonání voleb členů z řad rodičů a pedagogických pracovníků a jmenování člena školské rady

zřizovatelem)
• Volební řád Školské rady ZŠ Vrčeň