Zápis dětí do 1.ročníku 2020/21 bez dětí

[sobota, 28. březen 2020]

INFORMACE O PRŮBĚHU ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Úvodní informace

Ředitel Základní školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace oznamuje touto směrnicí informace o průběhu zápisu, o spádových obcích školy a stanovuje termín konání zápisu a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků pro školní rok 2020/2021.

Průběh zápisu

Na základě opatření MŠMT (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021 ) bude zápis dětí probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis do 1.ročníku má v letošním roce pouze formální část. Formální část zahrnuje žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a kontrolu dodaných údajů na dalších dokumentech. Motivační část se uskuteční dokončením projektu Budu školák, bude-li to možné.

Spádové obce

Spádové obce jsou stanoveny zřizovatelem na základě podepsaných smluv s okolními obcemi. Spádové obce školy - Sedliště, Srby, Čížkov (Čečovice, Liškov, Zahrádka, Chynín, Měrčín, Přešín, Železný Újezd).

Kritéria přijetí

Žáci jsou přijímáni do výše kapacity základní školy. Ideální maximální počet žáků v 1.ročníku je 17 žáků.

Pokud bude naplněna kapacita školy a třídy, bude nutné postupovat dle jediného kritéria: trvalý pobyt.

Při rozhodování o přijetí bude ředitel školy postupovat postupně dle následujících bodů:

- žáci s trvalým pobytem v obci Vrčeň

- žáci s trvalým pobytem ve spádových obcích školy - Sedliště, Srby, Čížkov (Čečovice, Liškov, Zahrádka, Chynín, Měrčín, Přešín, Železný Újezd)

- v ostatních případech bude dítě přijato tehdy, pokud nebude naplněna kapacity školy a třídy

Termín zápisu

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne od 1.4. do 22.4.2020.

Tiskopisy můžete stáhnout na webových stránkách školy, ve výjimečných případech budou předány osobně ve škole v úředních hodinách, které budou postupně zveřejňovány na  www.zs.vrcen.cz .

Tiskopisy se zpět přijímají:

- datovou schránkou ZŠ Vrčeň (qbzmucp)

- e-mail s elektronickým podpisem (zs@vrcen.cz )

- poštou (ZŠ Vrčeň, Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň) – preferujeme doporučené psaní

- osobně ve škole (7.4.2020 od 13,30 do 16,00 hodin nebo 14.4.2020 od 13,30 do 16,00 hodin)

Informace

Žádáme o sdělení informace o Vašem záměru zapsat vaše dítě do naší školy a jakou formu (cestu) předání vyplněných tiskopisů jste zvolili a to na e-mailu: zs@vrcen.cz nebo sms zprávou na telefonu: 728 550 788. Na uvedených kontaktech mohou být podány i doplňující informace k zápisu, nebo pomoc při vyplnění tiskopisů.

Dokumenty ke stažení

jsou umístěny na školních webových stránkách v záložce Dokumenty/Formuláře.

Povinné formuláře:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápisový lístek

Žádost o odklad školní docházky (pokud chcete o odklad školní docházky žádat; budete-li žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit i žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový lístek)

Dále přiložte:

Kopie rodného listu dítěte

Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem)

V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

Výňatek ze školského zákona

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11).

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Vrčeň 23.3.2020

Zápis dětí do 1.ročníku 2020/21 bez dětí Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:14 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!
Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň