Otevření školy od 30.11.2020

[čtvrtek, 26. listopad 2020]

 

Provoz školy od 30.11.2020

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol. Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Ranní družina – od 6,30 do 7,30 ve svých třídách za dozoru pedagoga (žáci se neshromažďují v družině v přízemí)

Dopolední výuka – podle rozvrhu hodin (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …)

Odpolední družina – ve třech odděleních podle tříd

I.oddělení – žáci 1.ročníku

II.oddělení – žáci 2. a 3.ročníku

III.oddělení – žáci 4. a 5.ročníku

(měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …), provoz zahájen po ukončení výuky dle rozvrhu hodin a je ukončen nejpozději v 16,30 hodin (platí nastavená pravidla z počátku školního roku, např. odhlášky ze ŠD apod.)

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Žáci mají v aktovce náhradní roušky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv ve školním klubu).

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

Pozor na situaci, kdy dítě bylo v kontaktu s osobou, která má covid, nebo jestli je např. rodič v karanténě ze stejného důvodu - v takových případech je dítě doma a nepřítomnost se bere jako nemoc. Také prosím, abyste sledovali možné příznaky a pro jistotu nechali dítě doma.

 

Školní stravování od 30.11.2020

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Žáci 1.-5.ročníku mají automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů přímo v jídelně.

Kontakty na školní jídelnu jsou v notýsku nebo v ŽK.

Oběd – ve skupinách od 11,30 hodin (2.a 3.ročník), od 11,50 hodin (1.ročník) a od 12,25 hodin (4., 5.ročník)

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet organizační opatření, na které dohlédnou pracovníci školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Výňatek z oficiálního dokumentu MŠMT – Informace k provozu škol od 30.11.2020

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky (např. štít), které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

 

Pavel Maršalík


vložil: Ředitel [Úřední deska] 17:58 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!


Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň