Ukázkové hodiny ve 2. ročníku

[pátek, 10. květen 2019]

Ukázkové hodiny ve 2. ročníku

Pátek 12. dubna byl pro některé z druháků výjimečný den, protože mohli přijít do školy společně se svými rodiči. Během dvou vyučovacích hodin měly děti možnost předvést rodičům, jak se umí "poprat" se zadanými úkoly a rodiče naopak mohli vidět své děti při běžných školních činnostech. Druháci se předvedli v tom nejlepším světle, za což si vysloužili obrovskou pochvalu. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem zúčastněným rodičům, kteří se sešli v tak hojném počtu, že jsme se skoro nevešli do naší třídy. (ce)Pracovní činnosti - 3. ročník

[středa, 24. duben 2019]

Pracovní činnosti - 3. ročník

Při pracovní činnosti si děti z 3. ročníku vyrobily krásného jarního motýla či broučka. Návod nám poskytl časopis Pastelka, který ve škole odebíráme a často využíváme. Použili jsme papírové ruličky (odpadový materiál) a hlavně šikovné ručičky i fantazii dětí. Skvěle se nám tak prolínají hodiny VV a PČ. (šle)Zápis do 1. ročníku 2019/2020

[středa, 24. duben 2019]

Zápis do 1. ročníku 2019/2020

Těšili jsme se na další společenskou událost školy a musím napsat, že se povedla. Jde o zápis dětí do naší budoucí 1.třídy. Rodiče se svými dětmi přicházeli postupně, na nikom nebyly znát žádné obavy a strach. Je to i proto, že naší školu děti znají z projektu Budu školák, na který většina ze zapsaných dětí docházela. Rodiče měli možnost v předstihu v domácím prostředí vyplnit některé dokumenty potřebné k zapsání svého dítěte k základnímu vzdělávání.

Zápis začal kontrolou vypsaných údajů, děti si hrály na koberci se svými kamarády z mateřské školy. Potom již přešli do vedlejší místnosti, kde dítě s paní učitelkou promlouvalo, recitovalo nebo zazpívalo. Mnoho dětí předvedlo svoje matematické dovednosti. Za odměnu všechny děti obdržely dárek od školy, sponzorský dárek, pamětní list, omalovánky s obrázkem školy a hlavně slib, že během letních prázdnin jim přijde dopis s pozváním na jejich první školní den.

Zapsali jsme 22 dětí. Někteří rodiče požádali o odklad školní docházky o jeden rok. Přesné počty budou známy na konci dubna. Jen chci ujistit některé rodiče, že všechny zapsané děti budou přijaty do naší školy.

Pavel Maršalík, ředitel školyVítání jara, Morana, Líto

[středa, 24. duben 2019]

Vítání jara, Morana, Líto

Vynášení Morany - symbolické loučení se zimou a vítání jara proběhlo v pátek 5. dubna v dopoledních hodinách. Za pěkného slunečného počasí jsme se shromáždili na návsi a vydali se na procházku obcí. V čele šli jako tradičně žáci 5. ročníku s vlastnoručně vyrobenou Moranou představující smrt a průvod uzavírali žáci 1. ročníku s krásně ozdobeným Létečkem, symbolem jara. Během několika zastávek zaznělo mnoho básniček na oslavu jara a zahánění zimy. U řeky se ke slovu dostal pan ředitel, který se zhostil toho nejdůležitějšího úkolu – vhození Morany do řeky. Zpět ke škole nás dovedli prvňáčci v čele s Létečkem, které pak zasadili do připraveného květináče před školou. Doufáme, že jsme touto akcí potěšili i místní spoluobčany, kteří nám radostně mávali a oceňovali recitační snažení potleskem. (ko)

Více...Ukončení archeologických prací

[středa, 24. duben 2019]

Ukončení archeologických prací

Na základě dohody se stavebníkem zahájilo Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. záchranný archeologický výzkum při přístavbě ZŠ ve Vrčeni dne 22. 11. 2018 (Mgr. Jiří Bouda, Mgr. Martin Loukota; Bc. Pavel Behenský – student ZČU).

Během výzkumu byla zjištěna a kresebně a fotogrametricky zdokumentována zřejmě hřbitovní zeď, jež založením a strukturou zdiva odpovídá barokní tradici.

Na skryté ploše mezi nově objevenou zdí a budovou školy bylo zjištěno několik zahloubených objektů, které byly rovněž vypreparovány a zdokumentovány. Na základě nalezené keramiky je můžeme datovat do období pozdního středověku. Velký pravidelný obdélný objekt byla s největší pravděpodobností vápenná jáma.

V jižní části skryté plochy mezi hranou výkopu a nově objevenou zdí byla zjištěna část původního hřbitova. Dokumentováno bylo několik hrobových úrovní s více než třiceti pohřby v anatomické poloze, ačkoliv jen výjimečně byl jedinec dochován z větší části. Většina pohřbů byla poškozena následným pohřbem a existujícími půdními podmínkami. U několika pohřbů byla v terénu rozpoznána hrobová jáma. Pouze výjimečně se zachovaly zbytky dřevěných rakví a části zkorodovaných hřebů. Během výzkumu se podařilo získat soubor devocionálií, medailonků a částí růženců, které náležely k projevům tzv. lidové zbožnosti, jež prožívala největší rozkvět v Čechách v období baroka, a které byly dávány zemřelým. Součástí nálezového souboru je i depot více než dvaceti mincí. Přesné určení devocionálií a mincovního depotu bude možné až po jejich laboratorním ošetření. Předběžně je možné tedy datovat zkoumané hroby do období baroka.

Na antropologické části výzkumu blovické muzeum spolupracuje v terénu se Západočeským muzeem v Plzni (Mgr. Jiří Šneberger, Mgr. Irena Šlechtová), které provede i antropologickou analýzu kosterního materiálu, včetně analýzy tzv. izolátů, tedy volně uložených kostí, z nichž lze zjistit minimální počet jedinců na zkoumané ploše.

Mezi zásadní výsledky záchranného archeologického výzkumu patří především zjištění intaktně dochovaných středověkých situací v jádru Vrčeně a dále nahlédnutí do problematiky pohřbívání na vesnici v období raného novověku.

Všechny situace byly geodeticky zaměřeny Ing. Danielem Šedivým. Kompletní rozbor nálezové situace bude obsahovat nálezová zpráva, která bude zpracována po ukončení potřebných odborných analýz.

Mgr. Jiří Bouda

Vedoucí Archeologického pracoviště – archeolog

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Více...Piškvorkiáda v družině

[středa, 24. duben 2019]

Piškvorkiáda v družině

Začátkem dubna jsme v družině zorganizovali piškvorkiádu. První kolo proběhlo v rámci jednotlivých oddělení ŠD. Nejdříve jsme si vysvětlili pravidla, aby všichni věděli, jak se piškvorky hrají. Během týdne poté probíhaly souboje mezi žáky, kteří se do soutěže přihlásili. Po týdnu se všechny body sečetly a ti nejlepší byli vysláni jako zástupci každého oddělení do finále. Ve finále soutěžilo 9 mladších a 7 starších žáků. Závěrečné hodnocení následně proběhlo v pondělí 8. dubna v tělocvičně. Ti nejlepší si odnesli drobný dárek nebo něco sladkého na zub. Všichni, kteří se zapojili, získali také kredity. Na prvních místech se umístili Oskar a Jindra. Děkujeme všem za účast. (ku)

Více...Lodičky na potoce

[středa, 24. duben 2019]

Lodičky na potoce

Ve školní družině jsme s dětmi I. oddělení "červených" pouštěli lodičky na Čečovickým potoce. Každý si složil svoji papírovou loďku a hurááá na plavbu! Na jaře se potůček rozvodní a tak lodičky doplují až k vrčeňskému rybníku. Tentokrát jsme se seznamovali s Ústeckým krajem v rámci celoroční hry "Ahoj, Česko !" Kromě jiného v tomto kraji po řece Labe plují lodě až do Severního moře. Tuto mini plavbu jsme si tedy vyzkoušeli blízko naší školy. No, některá loďka nám ztroskotala, dokonce se někdo i smáčel, ale většina loďstva doplula do cíle. Dětské námořníky to rozhodně bavilo. (šle)

Více...Budu školák - čtení, psaní, povídání 2019

Během posledního setkání projektu Budu školák, které probíhalo ve středu 27. března 2019, jsme si povídali o dědečkovi, zvířatkách, uvolňovali jsme mluvidla i ruce a kreslili. Nejdříve jsme se na koberci seznámili a popovídali o tom, co děti ten den již zažily. K tomu nám pomáhal plyšový medvídek. Povídali jsme o obrázcích zvířat, vyvozovali první hlásku, uvolňovali mluvidla a skládali z hlásek slova. Po krátkem protažení jsme na práci připravili ruce a kreslili na tabuli štětcem zuby pily. Pak také pastelkou na koberci na papír. Na závěr děti nakreslily dědečky a vybarvily míče. Všichni si zvladli své obrázky podepsat. Budoucí školáčci se po celou dobu velmi snažili a skvěle pracovali. Odměnou jim byl diplom za odvedenou práci v projektu. (je)

Na celý projekt se přihlásilo 19 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin. Jednotlivé hodiny vedly paní učitelky a vychovatelky. Rodiče během závěrečné hodiny vyplnily anketu pro potřeby školy. Anketa se týkala hodnocení jednotlivých hodin. Zjišťovali jsme, zda je tento projekt smysluplný a zda ho rodiče doporučují zorganizovat i v dalším roce. Všem děkujeme za většinou velmi kladné odpovědi na naše otázky. Podle odpovědí soudím, že se projekt líbil a že stojí za to v něm pokračovat. S většinou dětí se uvidíme u zápisu do 1.ročníku, který se koná v pondělí 8.dubna. Již dnes se na vás, milé děti, těšíme. (mk)

Více...Společná hodina 1. a 4. ročníku

Taaaaak. Co myslíte, že lze vymyslet, když potřebuje kolegyně k lékaři? A přece si myslím, že Vás také napadne společná tvořivost čtvrťáků a prvňáčků. Lepidlo, nůžky, barevný papír a pastelky na hnízdečko. Společná práce, nápady a hlavně komunikace. Vše zakončeno vzájemným sebehodnocením a dobrou náladou i poděkováním. Radost pana ředitele z ptáčků je slyšet ještě teď. Taaaaak se radoval. (pa)

Více...Matematické soutěžení

[pátek, 5. duben 2019]

Jako každoročně jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže Matematický klokan. Soutěž je založená na logickém uvažování, matematické a prostorové představivosti, které soutěžící uplatňují v zábavně pojatých textech matematických úloh či problémů.  Druháci a třeťáci měli možnost zúčastnit se v kategorii Cvrček, čtvrťáci a páťáci v kategorii Klokánek. Obě z kategorií obsahovaly 4 strany s úlohami, které byly podle obtížnosti rozděleny na úlohy za 3 body, úlohy za 4 body a úlohy za 5 bodů. Pokud žák odpověděl špatně, byl mu 1 bod odečten. Z toho důvodu měli žáci již při startu přidělený počet bodů, se kterým vstupovali do soutěže, aby nemohli skončit se záporným počtem bodů. Cvrčci vstupovali do soutěže s 18 body a Klokánci s 24 body. Maximální počet bodů, kterého mohli žáci dosáhnout byl 90 bodů pro kategorii Cvrček a 120 bodů pro kategorii Klokánek. Za dobrovolnou účast na soutěži v odpoledních hodinách všichni žáci získali 3 kredity. Vyšší kreditové ocenění získali ti s nejlepšími výsledky - 1. místo 3 kredity navíc, 2. místo 2 kredity navíc a 3. místo 1 kredit navíc. Celkově se soutěže zúčastnilo 27 žáků z celé školy.

Nejlepšími řešiteli na naší škole jsou tito žáci:

V kategorii Cvrček

  • 1. místo: Antonín Fanta
  • 2. místo: Filip Eichler
  • 3.-4. místo: Anna Šestáková a Jindřich Strolený

V kategorii Klokánek

  • 1. místo: Kryštof Kotiš
  • 2. místo: Justýna Mašková
  • 3. místo: Josefína Velíková

Gratulujeme všem úspěšným řešitelům a děkujeme za reprezentaci naší školy. (sý)


Více...


Matematické soutěžení Zvětšit obrázek

Kamarádské vztahy

[pátek, 5. duben 2019]

Kamarádské vztahy

Žáci druhého ročníku se zúčastnili preventivního programu zaměřeného na podporu vztahů třídního kolektivu. Tříhodinový program vedl metodik prevence z Pedagogicko psychologické poradny v Plzni Mgr. Milan Žižka. Formou her a modelových situací si děti měly možnost vyzkoušet jednání v různých krizových situacích a následně popisovaly, jak se cítily a navrhovaly možná řešení. Většina dětí se do činností aktivně zapojovala a při konečném hodnocení nešetřila kladnými ohlasy. Pro mě, jako třídní učitelku, bylo velmi přínosné vidět děti i při jiných činnostech, než na které jsou zvyklé z vyučování. Teď nás čeká úkol nejtěžší, využívat nově nabyté zkušenosti v běžném školním provozu. (ce)

Více...Družinový biatlon

[neděle, 31. březen 2019]

Družinový biatlon

S naší družinovou hrou jsme se nyní seznámili s Libereckým krajem. A protože je to kraj, kterému není biatlon cizí, tak i my jsme si zasoutěžili jako praví biatlonisti. Na speciálních lyžích děti na čas soutěžily, kdo zvládne trasu nejrychleji a pak je čekala střelba na kuželky. Sečetly jsme čas a trestné body a pak už mohli výherci s hrdostí přebírat diplomy. Děkujeme všem zúčastněným sportovcům.(ja)

Více...Strana 12 z 88
«« « 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň