Vrčeňské štrúdlování ukončilo projekt [8.4.12]

Projekt „Učíme se jeden od druhého“ byl zakončen

 

4.fáze projektu MAS – Vrčeňské štrúdlování

Vrčeňské štrúdlování bylo akcí pro veřejnost, která sledovala podporu a spoluúčast veřejnosti na výměně oken v budově školy.

Tato akce byla jakousi slavností spadaných jablek, která má v naší škole tradici. Byl připraven kulturní program, ochutnávka jablečných závinů, prodej výrobků z tvořivé dílny a darů vyrobených místním obyvatelstvem, rodiči i prarodiči doma na podporu projektu, na pomoc při získávání finančních prostředků na rekonstrukci oken a dveří. Tvořivou dílnu vedla členka občanského sdružení Na návsi, o.s., paní Jitka Kahounová. Tímto způsobem mohl každý účastník bez rozdílu věku přispět svojí prací k realizaci projektu. Dnešní získané finanční prostředky budou použity na realizaci projektu, část bude předána zřizovateli jako finanční podpora školy.

Rodiče i prarodiče nám pro tuto akci napekli jablečné pochoutky, věnovali nějaký výrobek pro prodej. Byl to vlastně takový jarní velikonoční jarmark. Na stolech mohli hosté najít dobroty, mohli si přát kávu nebo čaj, děti nabízely výrobky z velikonoční dílny. Nechci zde všechny dárce jmenovat. Byl by to velmi dlouhý seznam. Všem ale ze srdce děkujeme, protože i díky nim se celá akce velice zdařila a vyrovnala se našemu vánočnímu jarmarku.

Během akce byli hosté požádáni o vyplnění ankety, ve které jsme se ptali, jak se projekt líbil, zda splnil očekávání rodičů a prarodičů, zda by se chtěli zapojit i do dalšího pokračování projektu a která doprovodná akce by se měla opakovat i v dalších létech. Anketa se v současné době zpracovává a její výsledky dnes ještě nejsou známy.

Hlavní výstupy celého projektu byly splněny. Bylo zrekonstruováno 40 ks oken a dvoje dveře. Všechny naplánované doprovodné akce byly uskutečněny. Od výměny oken očekáváme energetickou úsporu při vytápění, kdy finančních úspor využijeme pro další zkvalitnění a modernizaci zařízení ZŠ a vzdělávání žáků a na nákup speciálních pomůcek. Zlepšil se estetický vzhled budovy a učeben, zlepšila se bezpečnost dětí ve třídách. Můžeme nabídnout novou vytvořenou službu pro seniory - konzultační hodiny v rámci hodin Informatiky nebo v průběhu počítačového kroužku žáků. Senior bude mít možnost ve stanovenou dobu přijít do školy a podílet se na práci se žáky nebo si jen vyžádá pomoc pedagoga, který předmět nebo kroužek povede. Stanovená doba těchto konzultací bude záviset na rozložení vyučovacích hodin v rozvrhu hodin pro další školní roky a bude oznámena způsobem v místě obvyklým. Nabízíme opakování počítačových kurzů i v dalších letech, ve spolupráci s žáky školy. O zájmu rozhodne dnešní anketa. Rádi bychom pravidelně opakovali akce na podporu čtenářské gramotnosti, kdy dojde k propojení generací žáků a seniorů.

V závěru zhodnotil projekt i pan ing. Michal Arnošt z MAS Nepomuk. Pochválil pracovníky školy za uskutečnění projektu a za jeho inovativní prvky, které mohou být příkladem.

Pak už ředitel školy vyzval hosty k posezení a popovídání si mezi sebou, nabídl prohlídku školy včetně 1. patra. Hosty zaujala prohlídka nového vybavení školy, které jsme získali pro školu z dalšího velkého projektu, tentokrát z MŠMT.

Tato akce byla slavnostním zakončením projektu na podporu rekonstrukce oken a dveří v budově Základní školy ve Vrčeni.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


Vrčeňské štrúdlování ukončilo projekt [8.4.12]

Závěrečné čtení Babičko, dědečku, přečti nám pohádku! [2.4.12]

Na pondělí 26. března byli do školy pozváni dva hosté, sourozenci pan Rudolf Tomšů a paní Ludmila Lindová. Setkání s nimi zajistila paní vychovatelka Jankovičová, která je jejich sestřenice. Oba měli za úkol číst posluchačům v rámci projektu Babičko, dědečku, přečti nám pohádku. Pan Tomšů četl dospělým, kteří četli dětem od prosince do února. O veřejné čtení projevili zájem i další dospělí. Všichni dorazili do školy v dopoledních hodinách. Jeho sestra, paní Ludmila Lindová, četla v jiné učebně pro všechny přítomné žáky.

Pavel Maršalík

 

Pan Rudolf Tomšů z Tachova pochází ze Dvorce, nyní je důchodce. Původně byl novinář a od té doby se stále věnuje psaní. Natočil několik vtipných filmů, s nimiž se skvěle umístil v soutěži amatérských filmů. Později se věnoval podnikání v oboru dokonalého zpracování výrobků ze dřeva. Má kulturní a technické zájmy, v důchodu se věnuje překladatelství z němčiny a psaní vtipných příběhů. S nimi pak jezdí bavit lidi jak v Čechách, tak i v Německu. Hostům našeho čtení za odměnu přečetl několik svých povídek. Byl rád, když hosté reagovali na povídky úsměvem a potleskem.

Paní Ludmila Lindová přijela pobavit děti jednak vyprávěním příběhů ze školního života, neboť byla učitelkou v plzeňském Újezdě a jednak čtením pohádek, které ona sama napsala pro svého vnoučka Adámka. Ten chtěl vždycky před spaním novou, ale dostatečně akční pohádku o Krtečkovi. A tak babička vymýšlela příběhy zcela jiné, než známe. V nich se promítá její zájem o umění, historii, dějiny, kulturu a archeologii. Dětem tak zajímavou formou přináší znalosti a každá z pohádek obsahuje také výchovný záměr. Ač je již v důchodu, školu paní Lindová nepřestala navštěvovat nikdy, neboť právě dokončuje 16.semestr Univerzity třetího věku Západočeské univerzity.

Jak autorka předeslala, její vnouček měl nároky na vytvoření dostatečně akčních pohádek o Krtečkovi. Díky jeho požadavku takové pohádky mohly slyšet také děti z naší školy. Paní Lindová dala dětem vybrat, které z pohádek by rády slyšely a pustila se do čtení. Děti se zaujetím sledovaly text. Pohádky je opravdu bavily. Potvrdilo se tedy, že pohádky byly opravdu dostatečně akční. Při rozloučení děti paní Lindové tleskaly, poděkovaly jí a daly vlastnoručně vyrobené dárečky pro vzpomínku.

Vlasta Jankovičová


Závěrečné čtení Babičko, dědečku, přečti nám pohádku! [2.4.12]

Přednáška PaedDr. Bohumily Kotyzové II [31.3.12]

V rámci projektu Učíme se jeden od druhého si učitelé, asistentky pedagoga i rodiče vyslechli přednášku PaedDr. Bohumily Kotyzové na téma Biologické základy učení ve středu 14. března.

Byli seznámeni s vývojem mozku a centrální nervové soustavy, se způsoby učení, zapamatování si, ale také s vlivem dostatečné motivace a příznivé harmonie při učení i domácí přípravě.

V závěru přednášky byl prostor pro dotazy, které se týkaly pravidelného čtení žáků 1. stupně, možnosti příznivé motivace ke čtení a pravidelného denního režimu dítěte.

PalVýměna oken

[pátek, 24. únor 2012]

Výměna oken [2012]

Projekt „Učíme se jeden od druhého“ – 3.fáze projektu MAS

 

Právě probíhají dokončovací práce výměny oken a dveří v celé budově školy. V projektu bylo naplánováno vyměnit 40 ks oken různých velikostí a dvoje dveře. Všechno je vyměněno.

Nyní uvedu několik čísel ze schváleného projektu. Celková částka dle projektu byla vyčíslena na 519.450,- Kč, z toho nezpůsobilé výdaje činily 86.583,-Kč a způsobilé výdaje byly vyčísleny na částku 432.867,- Kč.

Celková získaná dotace 389.580,- Kč je rozdělena na dvě části. Částka první je od společenství EU 311.664,-Kč (80 % z částky) a druhý díl je příspěvek z národních zdrojů a činí 77.916,-Kč (20 % částky).

Pokud vše spočítáme, a snad jsem se nespletl, obec Vrčeň jako zřizovatel školy doplatí nad dotaci 129.870,-Kč.

Vše se započalo ve čtvrtek 16.2.2012. V pátek 17.2.2012 dostaly děti ředitelské volno, aby mohlo ve škole probíhat vyklízení, přikrývání a stěhování. Firma Oknamont Nepomuk, pod vedením pana Miloslava Chládka ve spolupráci s panem Tomášem Pečenkou, se postarala o rekonstrukci našich starých oken. Nemusím popisovat, jak škola vypadala uvnitř během rekonstrukce. To si každý, kdo vyměňoval okna doma, umí náležitě představit. Po stavební firmě nastoupí malíř, pan Václav Průcha, aby dal tělocvičně nový kabát. Hlavní zednické práce budou zakončeny v sobotu 25.2.2012.

Po výměně oken v průběhu týdne jarních prázdnin nastoupily paní uklízečky a paní učitelky s vychovatelkami a daly školu do pořádku. Uklízely jako o život, ale stejně častokrát nebyly spokojené s výsledkem své práce, neboť všude přítomný prach jim několikrát zhatil jejich uklizené dílo.

Celý projekt bude zakončen slavnostní akcí na konci března při akci pod názvem Vrčeňské štrůdlování.

Pavel Maršalík

Více...


Výměna oken [2012]

Projekt „Učíme se jeden od druhého“ – 2.fáze projektu MAS na podporu výměny oken a dveří v ZŠ Vrčeň

V prosinci byla zahájena další část projektu, která na základě ankety pozvala do školních lavic všechny ochotné rodiče i prarodiče, kteří se rozhodli seznámit žáky školy se svojí oblíbenou knihou z dětství nebo povyprávět o svých školních létech.

Smyslem této části projektu byla vzájemná spolupráce rodiny a školy, ale také posílení čtenářské gramotnosti dětí, které dnes upřednostňují práci s počítačem před zajímavou knihou nebo vyprávěním.

Rodiče i prarodiče se střídali v křesle pro hosta, navštívili vždy ročník, ve kterém měli vnuka, vnučku nebo potomka, dle času se svým vyprávěním seznámili i žáky ostatních ročníků. Pro žáky byla každá návštěva příjemným zpestřením výuky, na hosty v křesle pršely dotazy.

Žáci si také osvojili zásady chování při návštěvě, včetně zásad vedení diskuse. V rámci vánočního týdne se do křesla pro hosta usadili také učitelé ZŠ Vrčeň, kteří příjemně překvapili své žáky tím, že také byli malí, nosili mašle a hráli stejné hry jako oni, neradi psali diktáty a písemky.

V průběhu prosince až února navštívilo naši školu 10 účastníků, kteří zavzpomínali na své úspěchy i neúspěchy ve škole, oblíbené předměty, školní uniformy i lumpárny ve škole i po ní. Zamýšleli se nad přínosem školy pro své budoucí povolání, srovnávali školu dříve a dnes. Ukázali dětem nejen oblíbenou knihu, ale i vysvědčení, fotografie ze školních let nebo památníčky z dětství.

Plánujeme další pokračování tohoto zajímavého čtení.

Mgr. Blanka Palečková

Více...


Babičko, dědečku, přečti nám pohádku! [24.2.12]

Modernizace naší školy [11.2.12]

[sobota, 11. únor 2012]

Naše základní škola využila možnosti zapojit se do evropského projektu EU peníze školám. Náš projekt nese název Modernizace naší školy. Od července 2011 jsme tedy součástí velkého projektu Ministerstva školství, ze kterého jsme pro naši školu získali celkovou částku 553.212,- Kč. K dnešnímu dni jsme obdrželi 60% financí z celkové částky.

 

 

Cílem projektu je zvýšit zájem žáků a pedagogů o informační technologie, rozvíjet informační a počítačové gramotnosti jako nezbytné kompetence důležité pro začlenění žáků do společnosti v rámci našeho státu i EU a pro budoucí uplatnění žáků na trhu práce a v životě vůbec.

 

Dílčím cílem je vytvořit sady digitálních učebních materiálů a výukových materiálů pro vzdělávací oblasti:

1) jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, anglický jazyk)

2) matematika a její aplikace (matematika)

3) člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda)

 

Do projektu se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci školy, kteří budou dlouhodobě pracovat na jeho úspěšné realizaci. Učitelé budou muset vytvořit 240 digitálních učebních materiálů. Do projektu jsou ale zapojeni také všichni žáci, neboť se žáky budeme ověřovat ve výuce námi vytvořené digitální učební materiály.

 

K 31.12.2011 jsme vypracovali monitorovací zprávu, ve které jsme uvedli, co jsme již splnili. Vytvořili jsme zatím jednu celou sadu digitálních materiálů, 3 učitelé se zúčastnili školení, zakoupili jsme 2 kompletní nové tabule, dataprojektory a notebooky pro učitele.

 

Celý školní projekt bychom měli dokončit nejpozději do 31.12.2013.

Více...


Modernizace naší školy [11.2.12]

Myška kamarádkou [4.11.11]

[pátek, 4. listopad 2011]

Projekt „Učíme se jeden od druhého“ zahájen

 

Na jaře letošního roku byl zpracován projekt naší školy v rámci VI.výzvy MAS sv.Jana z Nepomuku. Náš projekt byl podpořen, a proto obec Vrčeň jako zřizovatel školy obdrží finanční dotaci na výměnu oken a dveří v celé budově základní školy. Celková výše projektu činí 519.450,-Kč. Obec Vrčeň obdrží částku 389 580,-Kč. Součástí celého projektu jsou tři doprovodné akce Základní školy Vrčeň.

V říjnu byla odstartována první doprovodná část projektu. Celkem 20 účastníků (10 dvojic žák x rodič, prarodič) se nadšeně poprvé sešlo v úterý 18.10. v budově základní školy. Spolu se svými malými učiteli zasedli senioři k počítačům a zahájili výukový kurz Myška kamarádkou. Pod vedením lektorů Mgr. Hany Jedličkové a Mgr. Jitky Zrnové začali žáci 2.-5. ročníku vyučovat a pomáhat svým rodičům a prarodičům při prvních krocích a úkolech z oblasti informační techniky. Při první vyučovací lekci využili nové technické vybavení školy, interaktivní tabuli, která pomohla při základních úkonech s počítačem, seznámila účastníky s prostředím a ovládacími prvky programu Windows. V průběhu kurzu se dospělí naučí využívat internet, e-mail a vytvoří jednoduchý textový soubor.

Věříme, že všichni účastníci získají v průběhu projektu nové znalosti a dovednosti s počítačem, žáci si vyzkouší předávat své zkušenosti a vzájemně si pomáhat napříč generacemi.

Výukový kurz bude slavnostně zakončen v listopadu.

Pedagogičtí pracovníci školy tak udělali další krok ve své snaze zpřístupnit školu i seniorům, rodinným příslušníkům žáků školy. Škola se tak stane střediskem vzdělání nejen pro děti školou povinné, ale i pro ty, kteří už mají školní docházku dávno za sebou a rádi na školní léta vzpomínají se svými dětmi a vnoučaty.

Více...


Myška kamarádkou [4.11.11]

Strana 2 z 2
«« « 1 2Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň