Tiskopis OČR

[úterý, 28. duben 2020]

vydám, pokud o něj požádáte e-mailem. Ve většině případů jej posílám elektronicky.Pohádkové postavy z ruliček - výtvarná soutěž

V průběhu nuceného volna jsme si pro žáky naší školy vymysleli výtvarnou soutěž „Pohádková postava z ruliček“. V době od 30. března do 20. dubna měly děti možnost posílat fotografie svých prací vyrobených z ruliček od toaletního papíru.

Všichni se opravdu snažili a vytvořili úžasná díla. Zajímavé je, že se děti na postavičkách často shodly. Vznikla tak sbírka několika princezen, králů, draků, hradů. Objevily se také postavičky Křemílka a Vochomůrky, Rákosníček, Večerníček, Blesk McQueen, želvy Ninja, mimoň, Bořek stavitel, skřítek, vodník, korona vir, kachnička a další zvířátka.

Hned na začátku jsme pochopili, že se do soutěže často zapojily celé rodiny. Z toho důvodu jsme se rozhodli výrobky nehodnotit a přislíbených pět dukátů pro tři nejlepší věnovat všem zúčastněným. Každý soutěžící si tedy odnese deset dukátů (1 celý měšec).

Děkuji všem za účast v soutěži a moc se těším na setkání ve škole! (Ku)


vložil: Učitelka 16:01 [comment]


Plavecký výcvik

[čtvrtek, 16. duben 2020]

Vzhledem k divné situaci jsme zatím zrušili po domluvě s plaveckou školou všechny dubnové termíny plaveckého výcviku.

Aktualizace 16.4.2020:

Dne 15.4.2020 jsme s plaveckou školu zrušili celé plavání v letošním školním roce. Řízení o přidělení dotace na dopravu byla ministerstvem školství pozastavena. Plavecká škola navrhla nové termíny plavání a to hned od září 2020. Na plavání budeme jezdit, pokud situace kolem koronaviru dovolí plavat. Přihlášky na plavání dnešního 2. a 3.ročníku zůstávají v platnosti, přihlášky žáků dnešního 4.ročníku rušíme a zaplacené zálohy vrátíme.INFORMACE O PRŮBĚHU ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Úvodní informace

Ředitel Základní školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace oznamuje touto směrnicí informace o průběhu zápisu, o spádových obcích školy a stanovuje termín konání zápisu a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků pro školní rok 2020/2021.

Průběh zápisu

Na základě opatření MŠMT (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021 ) bude zápis dětí probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis do 1.ročníku má v letošním roce pouze formální část. Formální část zahrnuje žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a kontrolu dodaných údajů na dalších dokumentech. Motivační část se uskuteční dokončením projektu Budu školák, bude-li to možné.

Spádové obce

Spádové obce jsou stanoveny zřizovatelem na základě podepsaných smluv s okolními obcemi. Spádové obce školy - Sedliště, Srby, Čížkov (Čečovice, Liškov, Zahrádka, Chynín, Měrčín, Přešín, Železný Újezd).

Kritéria přijetí

Žáci jsou přijímáni do výše kapacity základní školy. Ideální maximální počet žáků v 1.ročníku je 17 žáků.

Pokud bude naplněna kapacita školy a třídy, bude nutné postupovat dle jediného kritéria: trvalý pobyt.

Při rozhodování o přijetí bude ředitel školy postupovat postupně dle následujících bodů:

- žáci s trvalým pobytem v obci Vrčeň

- žáci s trvalým pobytem ve spádových obcích školy - Sedliště, Srby, Čížkov (Čečovice, Liškov, Zahrádka, Chynín, Měrčín, Přešín, Železný Újezd)

- v ostatních případech bude dítě přijato tehdy, pokud nebude naplněna kapacity školy a třídy

Termín zápisu

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne od 1.4. do 22.4.2020.

Tiskopisy můžete stáhnout na webových stránkách školy, ve výjimečných případech budou předány osobně ve škole v úředních hodinách, které budou postupně zveřejňovány na  www.zs.vrcen.cz .

Tiskopisy se zpět přijímají:

- datovou schránkou ZŠ Vrčeň (qbzmucp)

- e-mail s elektronickým podpisem (zs@vrcen.cz )

- poštou (ZŠ Vrčeň, Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň) – preferujeme doporučené psaní

- osobně ve škole (7.4.2020 od 13,30 do 16,00 hodin nebo 14.4.2020 od 13,30 do 16,00 hodin)

Informace

Žádáme o sdělení informace o Vašem záměru zapsat vaše dítě do naší školy a jakou formu (cestu) předání vyplněných tiskopisů jste zvolili a to na e-mailu: zs@vrcen.cz nebo sms zprávou na telefonu: 728 550 788. Na uvedených kontaktech mohou být podány i doplňující informace k zápisu, nebo pomoc při vyplnění tiskopisů.

Dokumenty ke stažení

jsou umístěny na školních webových stránkách v záložce Dokumenty/Formuláře.

Povinné formuláře:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápisový lístek

Žádost o odklad školní docházky (pokud chcete o odklad školní docházky žádat; budete-li žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit i žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový lístek)

Dále přiložte:

Kopie rodného listu dítěte

Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem)

V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

Výňatek ze školského zákona

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11).

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Vrčeň 23.3.2020

Více...


Zápis dětí do 1.ročníku 2020/21 bez dětí Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:14 [comment]


Úřední hodiny 30.3.

[sobota, 28. březen 2020]

od 10 do 11 hodin - OČR, můžete dostat tiskopisy k zápisu (pokud si je nemůžete vytisknout)

Více...Preventivní program - 2. ročník

[sobota, 28. březen 2020]

Preventivní program - 2. ročník

V pondělí 9. března jsme společně s druháky absolvovali poslední část programu Dobré vztahy s panem Mgr. Žižkou. Ce lkem jsme se viděli třikrát a v lednu měli možnost konzultace i rodiče druháků, které využili skoro všichni. Tento program měl za cíl zlepšit, urovnat, ale i vyhlazovat a udržovat přátelské vztahy ve 2. třídě, naučit žáky vyjadřovat své pocity a dokázat nastavit vlastní hranice s ostatními, říct si o pomoc.

Zabývali jsme se tím, že každý z nás je jiný, každý má své odlišnosti, ale také má každý jiné předpoklady, a proto mu některé činnosti jdou lépe a jiné zase obtížněji. Vymýšleli jsme, jak bychom mohli v jednotlivých činnostech pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Zároveň jsme si ale zdůraznili, že ačkoli se někomu něco nedaří, nemá právo nás urážet či nám ubližovat. Konkrétně jsme si vyzkoušeli, jak bychom mohli v těchto situacích reagovat. Vzájemně jsme si radili, co komu funguje a zkoušeli tak najít ta nejlepší možná řešení. Také jsme malovali, jaké chování se nám ve třídě líbí a jaké ne, vymýšleli jsme, jak bychom to mohli společně zlepšit.

V novém roce jeden z žáků druhé třídy přestoupil na jinou školu, proto jsme si povídali i o tom, jak to ovlivnilo naši atmosféru ve třídě a co se tím změnilo. Zahráli jsme si scénky, jak by to mohlo vypadat, kdybychom se někde potkali. Víme, že není třeba se bát, a že je prima, když potkáme někoho, koho už známe. Nakonec jsme každý napsali svůj dopis na rozloučenou. Až dopíší své dopisy i žáci, kteří v pondělí nebyli ve škole, vložíme všechny naše dopisy do obálky a odešleme je kamarádovi, který s námi již do třídy nechodí.

V celém projektu (ve třech setkáních) jsme získali hodně informací, naučili se zvládat vypjaté situace, pomáhat si navzájem a dokázat si o pomoc požádat. Víme, že vztahy je nutné budovat, ale také je správně prožívat. Vždy je zkrátka cesta, která nikomu neubližuje.  Každý konec, znamená i začátek něčeho dalšího, co nás posune dál.

Děkujeme panu Mgr. Žižkovi – oblastnímu metodikovi prevence v PPP v Plzni za čas a příjemná setkání i dobrou náladu. (sý)

Více...Šikulové v únoru

[sobota, 28. březen 2020]

Šikulové v únoru

Ještě než se nám zavřela škola, stihli jsme si v rámci kroužku ŠIKULOVÉ vyrobit hrad z papíru a papírových ruliček, který mohou děti dále využít při dalších akcích ve školní družině. Na hradě pracovaly děti společně, jako jeden velký tým, kde každý měl svůj úkol. Rádi chodí i se svými nápady, co bychom mohli příště tvořit.

Také jsme si vyrobili masky, které mohly děti použít na maškarní bál. Děti byly kreativní a všem se moc povedly. Moc se těšily, až budou moci tvořit jarní výzdobu, měly spoustu krásných nápadů, proto věřím, že je společně brzy zrealizujeme a budu se těšit na všechny šikuly. (Pe)

Více...Zajímavé odkazy

[pátek, 27. březen 2020]

finanční gramotnost: https://www.zlatka.in/cs/

matematika: https://www.matika.in/cs/

český jazyk: https://www.gramar.in/cs/

 

 

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:49 [comment]


Úřední hodiny 26.3.

[pondělí, 23. březen 2020]

od 14,30 do 16,00 - vydávání OČR, ještě máme nějaké nevyzvednuté studijní materiály a můžete dostat tiskopisy k zápisu (pokud si je nemůžete vytisknout)

Více...Úřední hodiny

[neděle, 22. březen 2020]

23.3. od 9 do 11 hodin - vydávání tiskopisu OČR a výdej učebních materiálů (zkuste se mezi sebou domluvit a pro další učební materiály přijeďte jen jeden rodič z obce)

Více...Plavání 2020

[sobota, 21. březen 2020]

Odpovídám veřejně na dotaz jedné z maminek (Mám platit plávání?).

Pokud jste ještě neplatili zálohu na plavání, počkejte s touto platbou do doby, než budeme všichni vědět více konkrétních informací. Zatím budu rušit pouze první lekci a to 6.4.2020 z důvodu stále trvajícího nouzového stavu.

Více...Možná budete chtít zdarma využít:

 

www.jazyky-online.info

 

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:29 [comment]


Strana 3 z 122
«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň