Řádné volby do Školské rady Základní školy Vrčeň pro období 2021 - 2023

Řádná volba za zákonné zástupce žáků

Volby byly uskutečněny v měsíci prosinci 2020.

Počet rozdaných hlasovacích lístků

78

Počet vrácených hlasovacích lístků

69

Počet platných hlasovacích lístků

67

Počet neplatných hlasovacích lístků

2

Počet nevrácených hlasovacích lístků

9

Žákům nebo zákonným zástupcům žáků byly předány hlasovací lístky (celkem 78 lístků). Rodiče je po vyplnění měli možnost odevzdat ve škole do volební schránky u ředitele školy.

Výsledky voleb rodičů:

Pořadí

Jméno a příjmení kandidáta

Volba zákonných zástupců

1.

Batovcová Lenka (Čečovice)

11 hlasů

2.

Kühnlová Jitka (Nepomuk)

8 hlasů

3.

Mírka Jakub (Vrčeň)

9 hlasů

4.

Strolený Martin (Vrčeň)

18 hlasů

5.

Šimáňová Alena (Sedliště)

17 hlasů

6.

Vídršperková Andrea (Dvorec)

2 hlasy

7.

Wiesnerová Hana (Ždírec)

2 hlasy

Zákonní zástupci žáků zvolili pana Martina Stroleného jako svého zástupce do Školské rady ZŠ Vrčeň.

 Výsledky voleb do školské rady


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:45 [comment]


Český den proti rakovině - 30.9.2020

[neděle, 20. prosinec 2020]

Na podzim (30.září) jsme se zúčastnili sbírkové prventivní akce Český den proti rakovině. Prodejem kytiček byla získána částka 4.475,-Kč. Prostředky budou použity na program Ligy proti rakovině Praha.

PoděkováníFond Sidus 2020

[neděle, 20. prosinec 2020]

V letošním roce jsme podpořili veřejnou sbírku fondu Sidus v částce 2.000,-Kč. Sbírka je určena na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Fond Sidus - certifikát

 Podzimní narozeniny

[čtvrtek, 17. prosinec 2020]

Podzimní narozeniny

 

V úterý po sv. Mikuláši se ve všech třídách přálo k narozeninám podzimáčkům, kteří v období září, říjen a listopad oslavili své narozeniny. Byl předán malý dárek. Oslavenci byli vyfoceni a vyzpovídáni, jak probíhala oslava nebo jaký dort je překvapil. Zkouška paměti dopadla na výbornou. Ostatní gratulanti se těšili na další období, kdy dojde i na ně. (pa)

Více...Mikuláš 2020

[čtvrtek, 17. prosinec 2020]

Mikuláš 2020

 

V pondělí po sv. Mikuláši čekala v tělocvičně školy na žáky a žákyně mikulášská nadílka. Za dětmi přišel Mikuláš, andělé i čerti. Od žáků se dozvěděl, jak byli hodní nebo zlobili, jaké si pamatují hříchy a jak je napraví. Samozřejmě peklo plné čertíků vřelo a rámusilo, když zaslechlo, že se někdo nechce přiznat. Mikuláš všem uvěřil, že se polepší a dal jim mandarinku a sladkost, poslechl si jejich básničku. Nadílka byla bohatší o rozestupy, které museli žáci dodržovat, ale na dobrou náladu to nemělo žádný vliv. (pa)

Více...Plavecký výcvik ukončen

[pátek, 4. prosinec 2020]

V minulém týdnu jsme se s plaveckou školou dohodli na ukončení letošního plaveckého výcviku. Nevyčerpanou dotaci na dopravu jsme museli vrátit do 30.listopadu. Dotace na dopravu již zřejmě nebude školám v této formě rozvojového programu poskytována. V nejbližších dnech bude provedeno vyúčtování zálohy, kterou rodiče platili. K odplavaným lekcím jsem připočítal paušální částku 25,-Kč jako příspěvek na dopravu. Peníze budu proti podpisu vydávat žákům.

Více...Vánoční fotografování

[pátek, 4. prosinec 2020]


Vážení rodiče, zorganizovali jsme vánoční fotografování žáků, které se uskuteční ve čtvrtek 10.12.2020 od 8 hodin v tělocvičně. Termín je stanoven takto narychlo, aby fotografie mohly být předány dětem do 18.12.2020. Přikládáme náhled fotografií – 1 ks (rozměr 18x25 cm) a 4 ks (rozměr 13x18 cm, 2 ks na výšku a 2 ks na šířku).

Cena za celou sadu pěti fotografií je 190,-Kč. Nebude umožněno zakoupit jen jednotlivé fotografie, děti se nebudou fotit se školními kamarády. Sourozenci, kteří jsou v naší škole, se budou smět fotit společně.

Informační lístek bude dětem předán v pondělí 7.12.. Žádáme o vyplnění lístku a zaslání peněz do 10.12.. Nebude-li včas zaplaceno, nebudou se děti fotit. Fotografování je dobrovolné, další fotografování plánujeme na jarní měsíce (společné foto třídy a případně další individuální fotky nebo skupinky).

Pavel Maršalík

Více...


Vánoční fotografování Zvětšit obrázek

Volby do školské rady 2020-2023

[úterý, 1. prosinec 2020]

za zákonné zástupce žáků. Žáci při této příležitosti nesou dnes domů volební lístek. Žádáme o vyznačení jednoho jména a navrácení lístku zpět do školy. Děkujeme za rychlou spolupráci.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:31 [comment]


Otevření školy od 30.11.2020

[čtvrtek, 26. listopad 2020]

 

Provoz školy od 30.11.2020

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol. Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Ranní družina – od 6,30 do 7,30 ve svých třídách za dozoru pedagoga (žáci se neshromažďují v družině v přízemí)

Dopolední výuka – podle rozvrhu hodin (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …)

Odpolední družina – ve třech odděleních podle tříd

I.oddělení – žáci 1.ročníku

II.oddělení – žáci 2. a 3.ročníku

III.oddělení – žáci 4. a 5.ročníku

(měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …), provoz zahájen po ukončení výuky dle rozvrhu hodin a je ukončen nejpozději v 16,30 hodin (platí nastavená pravidla z počátku školního roku, např. odhlášky ze ŠD apod.)

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Žáci mají v aktovce náhradní roušky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv ve školním klubu).

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

Pozor na situaci, kdy dítě bylo v kontaktu s osobou, která má covid, nebo jestli je např. rodič v karanténě ze stejného důvodu - v takových případech je dítě doma a nepřítomnost se bere jako nemoc. Také prosím, abyste sledovali možné příznaky a pro jistotu nechali dítě doma.

 

Školní stravování od 30.11.2020

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Žáci 1.-5.ročníku mají automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů přímo v jídelně.

Kontakty na školní jídelnu jsou v notýsku nebo v ŽK.

Oběd – ve skupinách od 11,30 hodin (2.a 3.ročník), od 11,50 hodin (1.ročník) a od 12,25 hodin (4., 5.ročník)

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet organizační opatření, na které dohlédnou pracovníci školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Výňatek z oficiálního dokumentu MŠMT – Informace k provozu škol od 30.11.2020

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky (např. štít), které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

 

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 17:58 [comment]


Provoz školy od 18.11.2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Ranní družina – od 6,30 do 7,30 ve svých třídách za dozoru pedagoga (žáci se neshromažďují v družině v přízemí)

Dopolední výuka – podle rozvrhu hodin (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …)

Oběd – ve skupinách od 11,30 do 12,30 hodin

Odpolední družina – ve dvou odděleních podle tříd (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …), provoz ukončen nejpozději v 16,30 hodin (platí nastavená pravidla z počátku školního roku, např. odhlášky ze ŠD apod.)

Pro žáky 3.-5.ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Své požadavky směřujte na třídní učitelky 3.-5.ročníku.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci mají v aktovce náhradní roušky.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Pozor na situaci, kdy dítě bylo v kontaktu s osobou, která má covid, nebo jestli je např. rodič v karanténě ze stejného důvodu - v takových případech je dítě doma a nepřítomnost se bere jako nemoc. Také prosím, abyste sledovali možné příznaky a pro jistotu nechali dítě doma.

Školní stravování od 18.11.2020

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Žáci 1.-2.ročníku mají automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů přímo v jídelně.

Žáci 3.-5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Chcete-li odebrat oběd, přihlaste si oběd přímo v jídelně minimálně 1 den dopředu. Oběd lze odebrat pouze do jídlonosiče v době od 11,00 do 11,30 hodin (nebo oběd pro staršího sourozence odeberou žáci 1.-2.ročníku během svého oběda). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Kontakty na školní jídelnu jsou v notýsku nebo v ŽK.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet organizační opatření, na které dohlédnou pracovníci školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Výňatek z oficiálního dokumentu MŠMT – Informace k provozu škol od 18.11.2020

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky (např. štít), které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Informace MŠMT k provozu škol od 18.11.2020

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:26 [comment]


Informace o pokračování uzavření škol: Opatření vlády ČR

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 17:14 [comment]


Info: kaštany a žaludy

[středa, 28. říjen 2020]

Vážení rodiče, byl vyhlášen sběr kaštanů a žaludů s termínem do konce měsíce října.

Proto jsme se rozhodli, že sebrané kaštany a žaludy vybereme ve škole 2.11. od 15 do 16 hodin a pak ještě 4.11. od 15 do 16 hodin. Další termíny již stanoveny nebudou.

Prosíme o pomoc - mějte kaštany a žaludy zvážené, usušené a nejlépe v papírových (jutových) pytlích nebo taškách. V igelitu se vše zapaří a následně shnije.

Do budovy vcházejte postupně (s rouškami). Kaštany budeme vybírat v tělocvičně.

Děkujeme za pomoc.

Pavel Maršalík

Více...Strana 9 z 133
«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»

Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň