Školní Vánoce s jarmarkem

[středa, 30. listopad 2022]

vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:03 [comment]Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Ředitel základní školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, p.o. oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Termín zápisu: 13.6.2022 od 13 do 15 hodin

Místo zápisu: budova školy

Předpokládaný počet přijímaných: nejvýše 5 žáků (1 žák do 1.ročníku; 2 žáci do 2.ročníku, 1 žák do 3.ročníku, 1 žák do 4.ročníku)

Zvláštní zápis - cizinci

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ - česko ukrajinská verze


Další informace budou postupně doplňovány.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel školyvložil: Ředitel [Úřední deska] 14:06 [comment]


Přijatí žáci pro školní rok 2022/23

[pondělí, 2. květen 2022]

V dokumentech školy je zveřejněn seznam žáků, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání v naší škole v 1.ročníku od 1.9.2022.

Seznam přijatých žákůvložil: Ředitel [Úřední deska] 20:44 [comment]


Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2022/2023

4. dubna 2022

v době od 13,30 do 16,00 hodin v budově školy

Rodiče s sebou přinesou:

  • Rodný list dítěte (kopie)
  • Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je odlišné od trvalého pobytu zákonného zástupce uvedeného v jeho osobním dokladu
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.
  • Povolení odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022, pokud byl odklad umožněn
  • Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem.
  • Žádost o odklad školní docházky (pokud chcete žádat o odklad školní docházky; budete-li žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit i žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový lístek)

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563 (sms: 728 550 788) nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem a domluvíte si přesně určený čas pro provedení zápisu.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .

 

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:52 [comment]


Doučování žáků škol

[pondělí, 14. březen 2022]

 

Na škole probíhá v období leden–srpen 2022 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU)

Název programu:

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Každý jednotlivý příjemce podpory investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (dále také jen „investice“) je povinen dodržovat pravidla jednotné publicity dle čl. 34 nařízení (EU) 2021/241.

Příjemce podpory a každý další účastník investice v rámci všech svých informačních a komunikačních opatření zajistí informování o původu finančních prostředků vždy při propagaci aktivit vyplývajících z implementace této investice.

 

KRITÉRIA PRO DOUČOVÁNÍ

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize (např. se jim nedostávalo dostatečné podpory v rodině, měli špatné materiální zázemí pro účast na výuce nebo mají speciální vzdělávací potřeby, které nemohly být naplňovány). Kritéria zaostřují na žáky, kterým je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.

Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

Základní kritéria identifikují žáky ohrožené zásadním školním neúspěchem. Úsilí školy by mělo směřovat primárně k těmto dětem, a to i za využití externích spolupracovníků (místní lidské zdroje pro doučování, studenti VŠ včetně online doučování, místní nevládní organizace, učitelé v důchodu, pedagogové volného času apod.). Doplňková kritéria pak pomohou vytipovat žáky k dalšímu zařazení do programu v momentě, kdy klíčová kritéria identifikovala primární skupinu žáků, u nichž již doučování probíhá nebo proběhlo.

 

Základní kritéria

• Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 a/nebo na podzim 2021 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti)

• Žák, který se neúčastnil distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci školního roku 2020/2021 a/nebo na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022

• Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání

Doplňková kritéria:

• Žák z nízkopříjmové rodiny, např.:

o příjemce podpory „Obědy pro děti“, či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy

o bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu)

o neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.)

 

• Žák v některém z „přechodových“ ročníků (1. a 2., 5., 6., 9. ročník ZŠ, první nebo poslední ročník SŠ)

 

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:30 [comment]


Zdravotnické zařízení Institut laboratorní medicíny umístilo na náměstí A. Němejce mobilní odběrové místo na odběr PCR a antigenních testů na covid-19.

Testovací buňka otevřena od 4. ledna 2022.

Provozní doba:

Po–Pá + Ne 8:00–14:00 hodin

Cena PCR testu je 814 Kč.

https://www.nepomuk.cz/obcan/na-nepomuckem-namesti-je-nove-zrizeno-testovaci-misto/

Pokusíme se zjistit další informace, např. zdali dělají PCR test s žádankou zdarma.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:17 [comment]


Informace k nástupu do školy dne 3.1.2022

TESTOVÁNÍ

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci; v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.

Další pokyny, které došly z MŠMT stanoví, jak má škola postupovat při výskytu pozitivního výsledku antigenního testu. Tyto pokyny musí škola řádně pročíst a pochopit.

ZDRAVOTNÍ STAV

Sledujte zdravotní stav svého dítěte a při potížích raději nechejte dítě doma a kontaktujte pediatra. Snad společným úsilím dokážeme zdárně zvládnout vzdělávání žáků bez nařízené školní nebo třídní karantény a uzavření školy.

Děkuji všem za spolupráci.

Pavel Maršalík


Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:23 [comment]


Ředitelské volno 22.12.

[středa, 15. prosinec 2021]

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 1 volný den pro žáky (ředitelské volno) z organizačních a provozních důvodů na den

22.prosince 2021 (středa).

Volný den pro žáky je projednán se zřizovatelem školy také z důvodu navýšené nemocnosti žáků a pedagogů.

Školní družina není v provozu.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

15.12.2021

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:54 [comment]


Informace o karanténě

[pondělí, 1. listopad 2021]

Dnes bylo škole v odpoledních hodinách oznámeno, že žáci 2.ročníku byli vytrasováni, protože byli před týdnem v kontaktu s osobou, která má pozitivní výsledek testu na Covid. Určená karanténa se týká jen žáků 2.ročníku, kteří byli 25.10. ve škole. Zákonným zástupcům těchto žáků byl odeslán informační dopis z KHS a také byli telefonicky upozorněni na skutečnost, že zítra 2.11. jejich děti nejdou do školy. Dopis obsahuje i informace o tom, za jakých podmínek se mohou děti vrátit do školy v dřívějším termínu. Žákům v karanténě byly odhlášeny obědy. Karanténa se netýká sourozenců těchto žáků.

Žáci, kteří nebyli ve zmíněný den (25.10.) ve škole, jdou do školy a učí se dle rozvrhu.

Chci tímto oznámením ukončit předávání zaručených zpráv a potřebuji také dodat, že děti o této informaci nevěděly, neboť jsem se vše dozvěděl až odpoledne.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:17 [comment]


Strana 1 z 15
1 2 3 4 5 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň