Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole Vrčeň pro školní rok 2023/2024

 

1.     Přijatí žáci do 1.ročníku (uvedeni pod registračním číslem, které obdrželi zákonní zástupci při zápisu):

Přijatí žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň:

2302

2304

2305

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2314

2321

2324

2326

 

 

 

 

 

Přijatí žáci mimo školský obvod ZŠ Vrčeň:

2301

2313

2315

2316

2319

2320

2322

2323

2325

2327

2328

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nezasílá.

 

2.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2023/24 a již bylo o odkladu školní docházky rozhodnuto, protože byla předložena veškerá doporučení od PPP a pediatra:

2304

2321

 

 

 

 

3.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2023/24, ale dosud nebylo o odkladu školní docházky rozhodnuto z důvodu chybějících doporučení od PPP a pediatra:

2307

 

 

 

 

 

4.     Souhrnné informace

Celkový počet přijatých žáků do 1.ročníku šk.roku 2023/24:   

24

Počet žádostí o udělení odkladu školní docházky pro šk.rok 2023/24:

3

Předpokládaný počet žáků v 1.ročníku školního roku 2023/24:

21

 

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, aby co nejdříve oznámili, zda jejich dítě nastoupí do naší školy od 1.9.2023.

K dnešnímu dni není v budoucím 1.ročníku žádné další volné místo.

 

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:49 [comment]


Volná pracovní pozice

[pondělí, 24. duben 2023]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ – JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘIJME

UČITELKU – UČITELE PRO 1. STUPEŇ ZŠ

NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK (0,5 – 0,6 úvazku)

OD 1.9.2023 DO 31.7.2024

 Podmínky přijetí na základě splnění kvalifikovanosti podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (novela zákona č. 197/2014 Sb., s účinností od 1.1.2015, § 7)

 Učitel/učitelka prvního stupně základní školy

Motivační dopis, CV a doklad o získání kvalifikace zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Výhody pro přijetí:

·       Znalost AJ

·       Hra na hudební nástroj a zpěv

·       Tvořivost, samostatnost, bezúhonnost

·       Praxe se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami

·       Ovládání práce na počítači

 

Bližší informace při osobním jednání.

Kontakt:

371 591 563 – kancelář školy

zs@vrcen.cz

 

Mgr.Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


vložil: Ředitel [Úřední deska] 10:49 [comment]


Zápis žáků do 1.ročníku (2023/2024)

[pondělí, 20. březen 2023]

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1.ročníku

pro školní rok 2023/2024

 5. dubna 2023

v době od 13,30 do 16,00 hodin v budově školy

 

 • Podle §36 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení; podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Jestliže rodiče budou žádat o odklad školní docházky musí přiložit písemnou žádost rodičů dítěte (zák. zástupců) a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Rodiče (zák. zástupci), kteří přivedou své dítě k zápisu, předloží rodný list dítěte, popřípadě svůj občanský průkaz a zajistí další náležitosti dle informačního dopisu

 

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole od 23.3.2023.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563 (sms: 728 550 788) nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem a domluvíte si přesně určený čas pro provedení zápisu.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .

 

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


vložil: Ředitel [Úřední deska] 10:48 [comment]


Školní Vánoce s jarmarkem

[středa, 30. listopad 2022]

vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:03 [comment]Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Ředitel základní školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, p.o. oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Termín zápisu: 13.6.2022 od 13 do 15 hodin

Místo zápisu: budova školy

Předpokládaný počet přijímaných: nejvýše 5 žáků (1 žák do 1.ročníku; 2 žáci do 2.ročníku, 1 žák do 3.ročníku, 1 žák do 4.ročníku)

Zvláštní zápis - cizinci

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ - česko ukrajinská verze


Další informace budou postupně doplňovány.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel školy


Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 14:06 [comment]


Přijatí žáci pro školní rok 2022/23

[pondělí, 2. květen 2022]

V dokumentech školy je zveřejněn seznam žáků, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání v naší škole v 1.ročníku od 1.9.2022.

Seznam přijatých žáků


Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:44 [comment]


Základní škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace

Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2022/2023

4. dubna 2022

v době od 13,30 do 16,00 hodin v budově školy

Rodiče s sebou přinesou:

 • Rodný list dítěte (kopie)
 • Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je odlišné od trvalého pobytu zákonného zástupce uvedeného v jeho osobním dokladu
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.
 • Povolení odkladu školní docházky pro školní rok 2021/2022, pokud byl odklad umožněn
 • Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem.
 • Žádost o odklad školní docházky (pokud chcete žádat o odklad školní docházky; budete-li žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit i žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový lístek)

Dotazník a žádosti je možné vyzvednout předem ve škole.

Další informace můžete získat telefonicky na čísle 371 591 563 (sms: 728 550 788) nebo e-mailem zs@vrcen.cz , popř. osobně u ředitele školy.

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Váš zájem o zápis do ZŠ Vrčeň s předstihem a domluvíte si přesně určený čas pro provedení zápisu.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na termín náhradní na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle.

Bližší informace o naší škole: www.zs.vrcen.cz .

 

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:52 [comment]


Doučování žáků škol

[pondělí, 14. březen 2022]


Na škole probíhá v období leden 2022 – srpen 2023 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU)

Název programu:

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Každý jednotlivý příjemce podpory investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (dále také jen „investice“) je povinen dodržovat pravidla jednotné publicity dle čl. 34 nařízení (EU) 2021/241.

Příjemce podpory a každý další účastník investice v rámci všech svých informačních a komunikačních opatření zajistí informování o původu finančních prostředků vždy při propagaci aktivit vyplývajících z implementace této investice.

 

KRITÉRIA PRO DOUČOVÁNÍ

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize (např. se jim nedostávalo dostatečné podpory v rodině, měli špatné materiální zázemí pro účast na výuce nebo mají speciální vzdělávací potřeby, které nemohly být naplňovány). Kritéria zaostřují na žáky, kterým je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.

Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

Základní kritéria identifikují žáky ohrožené zásadním školním neúspěchem. Úsilí školy by mělo směřovat primárně k těmto dětem, a to i za využití externích spolupracovníků (místní lidské zdroje pro doučování, studenti VŠ včetně online doučování, místní nevládní organizace, učitelé v důchodu, pedagogové volného času apod.). Doplňková kritéria pak pomohou vytipovat žáky k dalšímu zařazení do programu v momentě, kdy klíčová kritéria identifikovala primární skupinu žáků, u nichž již doučování probíhá nebo proběhlo.

 

Základní kritéria

• Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 a/nebo na podzim 2021 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti)

• Žák, který se neúčastnil distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci školního roku 2020/2021 a/nebo na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022

• Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání

Doplňková kritéria:

• Žák z nízkopříjmové rodiny, např.:

o příjemce podpory „Obědy pro děti“, či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy

o bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu)

o neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.)

 

• Žák v některém z „přechodových“ ročníků (1. a 2., 5., 6., 9. ročník ZŠ, první nebo poslední ročník SŠ)

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List T

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 19:59 [comment]


Ukončení 1.pololetí a prázdniny

[pátek, 28. leden 2022]

Ukončení 1.pololetí školního roku 2021/2022 bude provedeno v pondělí 31.ledna 2022 v průběhu dne a to většinou během poslední vyučovací hodiny. Žáci obdrží Výpis z vysvědčení, který se nevrací zpět do školy. Na vysvědčení si žáci přinesou desky.

Pololetní prázdniny jsou v pátek 4.února 2022.

Na tyto jednodenní prázdniny hned od pondělí 7.2.2022 navazují jarní prázdniny, které skončí v pátek 11.2.2022. S dětmi se pak potkáme ve škole v pondělí 14.2.2022.

V době pololetních a jarních prázdnin není v provozu ani školní družina.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:20 [comment]


Změny v testování od 31.1.2022

[pátek, 28. leden 2022]

Změny v testování od 31.1.2022

Testování se týká dětí v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální, žáků základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře, denní formy vzdělávání střední školy nebo studentů denní formy vzdělávání vyšší odborné školy.

Preventivní testování se ve školách provede každé pondělí.

Dále se upravuje:

Netestuje se ten, kdo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Pokud Vaše dítě bylo testováno PCR testem s pozitivním výsledkem v měsíci lednu 2022, škola bude požadovat výsledek tohoto testu, jinak bude žák otestován. Většina rodičů již takový dokument škole doručila. Dokument můžete zaslat emailem na adresu zs@vrcen.cz.

Stále platí, že se testují i zaměstnanci školy ve stejném termínu jako žáci školy.

Pavel Maršalík


Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:04 [comment]


Informace k 14.1.2022

[pátek, 14. leden 2022]


INFORMACE PRO RODIČE – 14.1.2022

2., 3. a 4.ročník má odhlášené obědy na 17. a 18. ledna 2022 z důvodu probíhající karantény.  Pokud se na Vaše dítě nevztahuje karanténa nebo mu karanténa končí, přihlaste si obědy emailem během víkendu. Pokud to nestihnete do nedělního večera, dejte na pondělí vašemu dítěti větší svačinu.

Karanténa je téměř u každého žáka jiná, téměř každý žák má jiné podmínky karantény. Škola vůbec netuší, jaké zprávy posílá KHS rodičům a jak se potom také rozhodnou rodiče ohledně nástupu dítěte do školy.

Dnes platí pravidlo: 5 dní v karanténě; karanténa je ukončena bez potvrzení PCR testem, pak může (ale nemusí) přijít do školy a bude celých dalších 5 dnů s respirátorem nebo rouškou při výuce.

Z výše uvedených důvodů jsme přistoupili k tomuto kroku plošného odhlášení obědů na dobu vyhlášené karantény.

Škola očekává další pokyny od MŠMT, podle kterých by se mělo postupovat od pondělí 17.1.2022. A zase bude všechno jinak !

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 18:30 [comment]


Zdravotnické zařízení Institut laboratorní medicíny umístilo na náměstí A. Němejce mobilní odběrové místo na odběr PCR a antigenních testů na covid-19.

Testovací buňka otevřena od 4. ledna 2022.

Provozní doba:

Po–Pá + Ne 8:00–14:00 hodin

Cena PCR testu je 814 Kč.

https://www.nepomuk.cz/obcan/na-nepomuckem-namesti-je-nove-zrizeno-testovaci-misto/

Pokusíme se zjistit další informace, např. zdali dělají PCR test s žádankou zdarma.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:17 [comment]


Strana 1 z 16
1 2 3 4 5 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň