INFORMACE PRO RODIČE

MŠ Vrčeň a školní jídelna jsou od 11.2.2021 v karanténě.

Obědy se nevaří ani pro školu. Žáci si přinesou celodenní stravu z domova.

Uzavření jídelny platí do odvolání podle rozhodnutí KHS.

 

Pavel Maršalík, ředitel školy                                     10.2.2021


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:25 [comment]


Provoz školy od 25.1. do 29.1.2021

[sobota, 23. leden 2021]

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 25.1. DO 29.1.2021

Na závěr 1.pololetí plánujeme vysvědčení se známkami.

Všichni žáci obdrží „Výpis z vysvědčení“, který se do školy nevrací.

Žáci 1. – 2.ročníku obdrží vysvědčení v průběhu dopoledne dne 28.1.2021 (žáci si přinesou desky nebo folii na vysvědčení).

Žáci 3. – 5.ročníku obdrží vysvědčení a navíc „Hodnotící list“; oba dokumenty budou žákům předány po návratu do školy

29.1. (pátek) jsou pololetní prázdniny pro všechny žáky, tento den není v provozu školní družina ani školní jídelna.

Obecné informace pro žáky 3. – 5.ročníku

Distanční výuka pokračuje z rozhodnutí Vlády ČR a je podle zákona povinná.

Úkoly budou zadány na 3 dny (pondělí – středa).

Žádáme o doručení úkolů ve vybraných sešitech nebo PL (pracovních listech) tentokrát ve čtvrtek 28.1. v době od 6 do 7,30 a dále od 14 do 18 hodin.

U úkolů bude přiloženo oznámení o prospěchu (hodnocení), ale nebude to vysvědčení. Nechceme takové oznámení zasílat e-mailem.

Obecné informace pro žáky 1. – 2.ročníku

Prezenční výuka

Informace o stravování

Žáci 3. – 5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je tedy možné odebírat oběd, ale pouze do jídlonosičů. Máte-li o tuto službu zájem, vždy si objednejte oběd s předstihem. Obědy mohou také odnášet žáci 1. a 2.ročníku.

Žáci 1. a 2.ročníku mají automaticky obědy přihlášené a budou se stravovat ve školní jídelně.

 

Pavel Maršalík

22.1.2021vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:27 [comment]


Provoz školy od 4.1.2021

[pátek, 1. leden 2021]

PROVOZ ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

Obecné informace pro žáky 3. – 5.ročníku

 • Distanční výuka
 • Úkoly budou opět zveřejňovány na webových stránkách školy a to nejpozději v neděli na další týden a budou zadány vždy na 4 dny v týdnu.
 • Nově žádáme o doručení úkolů ve vybraných sešitech nebo PL (pracovních listech) každý pátek do školy v době od 6 do 7,30 a dále od 14 do 18 hodin (místo focení a skenování splněných úkolů a poté zasílání na email).
 • Úkoly může doručit do školy v podstatě kdokoliv - rodič, jiný člen rodiny, rodič jiného žáka školy, spolužák z 1. a 2. ročníku (a nemusí to být jen sourozenec).
 • V přízemí školy u hlavního vchodu budou připraveny krabice pro jednotlivé ročníky na odevzdání vypracovaných úkolů. Při odevzdání se zároveň převezmou další sešity nebo PL pro vypracování úkolů v dalším týdnu. Vyučující budou opravy provádět přímo do sešitu. Rodičům a žákům ubyde práce se zasíláním a focením splněných úkolů. Vše bude tak jednodušší a lépe se bude v sešitech pokračovat po návratu do škol.
 • On-line hodiny budou využívány individuálně, pouze po vzájemné domluvě, na výzvu vyučujících, přednostně pro osobní setkání (konzultace) nikoliv pro společnou výuku celé třídy.
 • Prostředí, ve kterém budou tyto on-line hodiny probíhat, je SKYPE. V případě nového učiva budou vyučující využívat aplikaci YouTube, kam budou vkládat videa s výkladem na školní neveřejný kanál.
 • Ve spojení budou učitelé s rodiči a žáky přes email jako v minulém distančním vzdělávání (platí to i pro 5. ročník, který na jaře 2020 využíval pro spojení Facebook - Messenger)
 • Osobní konzultace ve škole budou využívány hlavně pro žáky, kteří dosud v době distanční výuky nepracovali a neodevzdávali žádné úkoly. Na konzultace budou pozváni žáci dle výběru třídních učitelů nebo jiných učitelů. Osobní konzultace jsou ale možné i pro ostatní zájemce po domluvě s vyučujícím.
 • Máme velkou prosbu. Bude-li mít vaše dítě nějaké potíže s vypracováním úkolů, neváhejte a určitě napište své paní učitelce e-mail, stejně je to s požadavkem na osobní konzultaci ve škole. V dřívější době (jaro i podzim 2020) tomu tak nebylo a potom učitelé našli prázdné sešity, nesplněné úkoly apod.
 • Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme uskutečnit individuální třídní schůzky s rodiči, které budou hlavně o prospěchu žáků.

Obecné informace pro žáky 1. – 2.ročníku

 • Prezenční výuka
 • Organizace školní práce bude stejná jako dříve včetně provozu školní družiny. Družina je v provozu po vyučování nejpozději do 16,30 hodin. Ustanovení vnitřního řádu školní družiny zůstávají platná a to včetně vyzvedávání žáků z družiny a dalších náležitostí.
 • Během celého pobytu ve škole jsou nutné roušky včetně náhradních roušek (štít je možný).
 • Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme uskutečnit individuální třídní schůzky s rodiči, které budou hlavně o prospěchu žáků.

Informace o stravování

 • Žáci 3. – 5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je tedy možné odebírat oběd, ale pouze do jídlonosičů. Máte-li o tuto službu zájem, vždy si objednejte oběd s předstihem. Obědy mohou také odnášet žáci 1. a 2.ročníku.
 • Žáci 1. a 2.ročníku mají automaticky obědy přihlášené a budou se stravovat ve školní jídelně.

 

Pavel Maršalík

1.1.2021


vložil: Ředitel [Úřední deska] 21:20 [comment]Řádné volby do Školské rady Základní školy Vrčeň pro období 2021 - 2023

Řádná volba za zákonné zástupce žáků

Volby byly uskutečněny v měsíci prosinci 2020.

Počet rozdaných hlasovacích lístků

78

Počet vrácených hlasovacích lístků

69

Počet platných hlasovacích lístků

67

Počet neplatných hlasovacích lístků

2

Počet nevrácených hlasovacích lístků

9

Žákům nebo zákonným zástupcům žáků byly předány hlasovací lístky (celkem 78 lístků). Rodiče je po vyplnění měli možnost odevzdat ve škole do volební schránky u ředitele školy.

Výsledky voleb rodičů:

Pořadí

Jméno a příjmení kandidáta

Volba zákonných zástupců

1.

Batovcová Lenka (Čečovice)

11 hlasů

2.

Kühnlová Jitka (Nepomuk)

8 hlasů

3.

Mírka Jakub (Vrčeň)

9 hlasů

4.

Strolený Martin (Vrčeň)

18 hlasů

5.

Šimáňová Alena (Sedliště)

17 hlasů

6.

Vídršperková Andrea (Dvorec)

2 hlasy

7.

Wiesnerová Hana (Ždírec)

2 hlasy

Zákonní zástupci žáků zvolili pana Martina Stroleného jako svého zástupce do Školské rady ZŠ Vrčeň.

 Výsledky voleb do školské rady

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:45 [comment]


Volby do školské rady 2020-2023

[úterý, 1. prosinec 2020]

za zákonné zástupce žáků. Žáci při této příležitosti nesou dnes domů volební lístek. Žádáme o vyznačení jednoho jména a navrácení lístku zpět do školy. Děkujeme za rychlou spolupráci.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:31 [comment]


Otevření školy od 30.11.2020

[čtvrtek, 26. listopad 2020]

 

Provoz školy od 30.11.2020

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol. Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Ranní družina – od 6,30 do 7,30 ve svých třídách za dozoru pedagoga (žáci se neshromažďují v družině v přízemí)

Dopolední výuka – podle rozvrhu hodin (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …)

Odpolední družina – ve třech odděleních podle tříd

I.oddělení – žáci 1.ročníku

II.oddělení – žáci 2. a 3.ročníku

III.oddělení – žáci 4. a 5.ročníku

(měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …), provoz zahájen po ukončení výuky dle rozvrhu hodin a je ukončen nejpozději v 16,30 hodin (platí nastavená pravidla z počátku školního roku, např. odhlášky ze ŠD apod.)

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Žáci mají v aktovce náhradní roušky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv ve školním klubu).

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

Pozor na situaci, kdy dítě bylo v kontaktu s osobou, která má covid, nebo jestli je např. rodič v karanténě ze stejného důvodu - v takových případech je dítě doma a nepřítomnost se bere jako nemoc. Také prosím, abyste sledovali možné příznaky a pro jistotu nechali dítě doma.

 

Školní stravování od 30.11.2020

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Žáci 1.-5.ročníku mají automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů přímo v jídelně.

Kontakty na školní jídelnu jsou v notýsku nebo v ŽK.

Oběd – ve skupinách od 11,30 hodin (2.a 3.ročník), od 11,50 hodin (1.ročník) a od 12,25 hodin (4., 5.ročník)

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet organizační opatření, na které dohlédnou pracovníci školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Výňatek z oficiálního dokumentu MŠMT – Informace k provozu škol od 30.11.2020

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky (např. štít), které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

 

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 17:58 [comment]


Provoz školy od 18.11.2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Ranní družina – od 6,30 do 7,30 ve svých třídách za dozoru pedagoga (žáci se neshromažďují v družině v přízemí)

Dopolední výuka – podle rozvrhu hodin (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …)

Oběd – ve skupinách od 11,30 do 12,30 hodin

Odpolední družina – ve dvou odděleních podle tříd (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …), provoz ukončen nejpozději v 16,30 hodin (platí nastavená pravidla z počátku školního roku, např. odhlášky ze ŠD apod.)

Pro žáky 3.-5.ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Své požadavky směřujte na třídní učitelky 3.-5.ročníku.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci mají v aktovce náhradní roušky.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Pozor na situaci, kdy dítě bylo v kontaktu s osobou, která má covid, nebo jestli je např. rodič v karanténě ze stejného důvodu - v takových případech je dítě doma a nepřítomnost se bere jako nemoc. Také prosím, abyste sledovali možné příznaky a pro jistotu nechali dítě doma.

Školní stravování od 18.11.2020

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Žáci 1.-2.ročníku mají automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů přímo v jídelně.

Žáci 3.-5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Chcete-li odebrat oběd, přihlaste si oběd přímo v jídelně minimálně 1 den dopředu. Oběd lze odebrat pouze do jídlonosiče v době od 11,00 do 11,30 hodin (nebo oběd pro staršího sourozence odeberou žáci 1.-2.ročníku během svého oběda). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Kontakty na školní jídelnu jsou v notýsku nebo v ŽK.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet organizační opatření, na které dohlédnou pracovníci školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Výňatek z oficiálního dokumentu MŠMT – Informace k provozu škol od 18.11.2020

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky (např. štít), které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Informace MŠMT k provozu škol od 18.11.2020

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:26 [comment]


Informace o pokračování uzavření škol: Opatření vlády ČR

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 17:14 [comment]


Informační leták od pana ministra

[pátek, 23. říjen 2020]

V souvislosti se zavřením škol z důvodu epidemie zveřejňuji leták od pana ministra školství.

Pomozte i vy vyřešit tuto nelehkou situaci.

Já osobně se chci již vrátit do školy a být tam s vámi všemi.

Leták pro děti

Všechny vás zdravím a dávejte na sebe pozor.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 09:12 [comment]


Aktuálně k 22.10.2020 - OŠETŘOVNÉ

[pátek, 23. říjen 2020]

Došlo ke změnám v ošetřovném:

Aktuálně OŠETŘOVNÉ k 22.10.2020

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 08:55 [comment]


Aktuálně - OŠETŘOVNÉ

[pondělí, 19. říjen 2020]

Vkládám odkaz, který je aktuální k dnešnímu dni.

MPSV - aktuálně OŠETŘOVNÉ

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:42 [comment]


UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14.10. DO 1.11.2020

[úterý, 13. říjen 2020]

Z MŠMT jsme obdrželi následující informaci:

INFORMACE PRO ŠKOLY

Tiskopis OČR škola nevydává. Při žádosti o OČR se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

MPSV - informace o ošetřovném

Domácí práce bude předávána rodičům prostřednictvím třídních učitelů nebo na těchto webových stránkách. Forma předávání bude vždy včas oznámena. Předpokládáme, že na období plánovaných prázdnin nebudou zadávány úkoly. Připomínám, že účastnit se distančního (dálkového) vzdělávání je podle školského zákona povinné. Proto žádám rodiče, aby zadané úkoly byly opravdu splněné všechny.

Stravování žáků ve školní jídelně je možné, ale musíte včas nahlásit do jídelny váš zájem o odebrání oběda. Objednání obědů proveďte s dostečným předstihem a na další týden nejlépe v pátek z důvodu objednávek potravin. V době prázdnin (26.-30.10.) stravování žáků neprobíhá.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:01 [comment]


Strana 3 z 16
«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň