Volby do školské rady 2020-2023

[úterý, 1. prosinec 2020]

za zákonné zástupce žáků. Žáci při této příležitosti nesou dnes domů volební lístek. Žádáme o vyznačení jednoho jména a navrácení lístku zpět do školy. Děkujeme za rychlou spolupráci.


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:31 [comment]


Otevření školy od 30.11.2020

[čtvrtek, 26. listopad 2020]

 

Provoz školy od 30.11.2020

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol. Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Ranní družina – od 6,30 do 7,30 ve svých třídách za dozoru pedagoga (žáci se neshromažďují v družině v přízemí)

Dopolední výuka – podle rozvrhu hodin (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …)

Odpolední družina – ve třech odděleních podle tříd

I.oddělení – žáci 1.ročníku

II.oddělení – žáci 2. a 3.ročníku

III.oddělení – žáci 4. a 5.ročníku

(měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …), provoz zahájen po ukončení výuky dle rozvrhu hodin a je ukončen nejpozději v 16,30 hodin (platí nastavená pravidla z počátku školního roku, např. odhlášky ze ŠD apod.)

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Žáci mají v aktovce náhradní roušky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku (nikoliv ve školním klubu).

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

Pozor na situaci, kdy dítě bylo v kontaktu s osobou, která má covid, nebo jestli je např. rodič v karanténě ze stejného důvodu - v takových případech je dítě doma a nepřítomnost se bere jako nemoc. Také prosím, abyste sledovali možné příznaky a pro jistotu nechali dítě doma.

 

Školní stravování od 30.11.2020

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Žáci 1.-5.ročníku mají automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů přímo v jídelně.

Kontakty na školní jídelnu jsou v notýsku nebo v ŽK.

Oběd – ve skupinách od 11,30 hodin (2.a 3.ročník), od 11,50 hodin (1.ročník) a od 12,25 hodin (4., 5.ročník)

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet organizační opatření, na které dohlédnou pracovníci školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Výňatek z oficiálního dokumentu MŠMT – Informace k provozu škol od 30.11.2020

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky (např. štít), které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

 

Pavel Maršalík


vložil: Ředitel [Úřední deska] 17:58 [comment]


Provoz školy od 18.11.2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Ranní družina – od 6,30 do 7,30 ve svých třídách za dozoru pedagoga (žáci se neshromažďují v družině v přízemí)

Dopolední výuka – podle rozvrhu hodin (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …)

Oběd – ve skupinách od 11,30 do 12,30 hodin

Odpolední družina – ve dvou odděleních podle tříd (měření tělesné teploty, větrání, hygiena a dezinfekce rukou, rozestupy, rouška, …), provoz ukončen nejpozději v 16,30 hodin (platí nastavená pravidla z počátku školního roku, např. odhlášky ze ŠD apod.)

Pro žáky 3.-5.ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Své požadavky směřujte na třídní učitelky 3.-5.ročníku.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci mají v aktovce náhradní roušky.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Pozor na situaci, kdy dítě bylo v kontaktu s osobou, která má covid, nebo jestli je např. rodič v karanténě ze stejného důvodu - v takových případech je dítě doma a nepřítomnost se bere jako nemoc. Také prosím, abyste sledovali možné příznaky a pro jistotu nechali dítě doma.

Školní stravování od 18.11.2020

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Žáci 1.-2.ročníku mají automaticky přihlášené obědy. Odhlášky obědů přímo v jídelně.

Žáci 3.-5.ročníku mají automaticky odhlášené obědy. Chcete-li odebrat oběd, přihlaste si oběd přímo v jídelně minimálně 1 den dopředu. Oběd lze odebrat pouze do jídlonosiče v době od 11,00 do 11,30 hodin (nebo oběd pro staršího sourozence odeberou žáci 1.-2.ročníku během svého oběda). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Kontakty na školní jídelnu jsou v notýsku nebo v ŽK.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet organizační opatření, na které dohlédnou pracovníci školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Výňatek z oficiálního dokumentu MŠMT – Informace k provozu škol od 18.11.2020

Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky (např. štít), které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Informace MŠMT k provozu škol od 18.11.2020


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:26 [comment]


Informace o pokračování uzavření škol: Opatření vlády ČR

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 17:14 [comment]


Informační leták od pana ministra

[pátek, 23. říjen 2020]

V souvislosti se zavřením škol z důvodu epidemie zveřejňuji leták od pana ministra školství.

Pomozte i vy vyřešit tuto nelehkou situaci.

Já osobně se chci již vrátit do školy a být tam s vámi všemi.

Leták pro děti

Všechny vás zdravím a dávejte na sebe pozor.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 09:12 [comment]


Aktuálně k 22.10.2020 - OŠETŘOVNÉ

[pátek, 23. říjen 2020]

Došlo ke změnám v ošetřovném:

Aktuálně OŠETŘOVNÉ k 22.10.2020

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 08:55 [comment]


Aktuálně - OŠETŘOVNÉ

[pondělí, 19. říjen 2020]

Vkládám odkaz, který je aktuální k dnešnímu dni.

MPSV - aktuálně OŠETŘOVNÉ

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:42 [comment]


UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14.10. DO 1.11.2020

[úterý, 13. říjen 2020]

Z MŠMT jsme obdrželi následující informaci:

INFORMACE PRO ŠKOLY

Tiskopis OČR škola nevydává. Při žádosti o OČR se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

MPSV - informace o ošetřovném

Domácí práce bude předávána rodičům prostřednictvím třídních učitelů nebo na těchto webových stránkách. Forma předávání bude vždy včas oznámena. Předpokládáme, že na období plánovaných prázdnin nebudou zadávány úkoly. Připomínám, že účastnit se distančního (dálkového) vzdělávání je podle školského zákona povinné. Proto žádám rodiče, aby zadané úkoly byly opravdu splněné všechny.

Stravování žáků ve školní jídelně je možné, ale musíte včas nahlásit do jídelny váš zájem o odebrání oběda. Objednání obědů proveďte s dostečným předstihem a na další týden nejlépe v pátek z důvodu objednávek potravin. V době prázdnin (26.-30.10.) stravování žáků neprobíhá.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:01 [comment]


Veselá věda - zrušeno na 2 týdny

[pátek, 9. říjen 2020]

Vážení rodiče, milé děti, 

kroužek Veselé vědy se na 2 týdny pozastavuje z důvodu nařízení vlády. Ale nebojte se, děti o hodiny nepřijdou. O začátku kroužku Vás budu informovat. 

Moc mě to mrzí, pozdravujte děti a mooooc se na ně těším. 

Děkuji  

Lektor kroužku Lenka Skřivanová

608 352 202

skrivanovalenkaa@seznam.cz

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:40 [comment]


Zrušení výuky plavání

[pátek, 9. říjen 2020]

Na základě pokynů vlády a ministerstev se ruší výuka plavání zatím na dny 13., 20., 27.10.2020. Od pondělí 12.10. budou vyučovány hodiny tělesné výchovy. Nastanou-li další omezení, budeme vás včas informovat.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:24 [comment]


Prodloužení podzimních prázdnin

[pátek, 9. říjen 2020]

Na základě opatření MŠMT jsou prodlouženy podzimní prázdniny o dny 26. a 27.10.2020. Dokument je vložen v záložce LEGISLATIVA.

Opatření MŠMT

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:21 [comment]


 

Doporučený postup u akutních onemocnění – nejen Covid19

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který doporučujeme vyhledat a přečíst. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Metodický postup

Web: www.mzcr.cz

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP (Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Upozornění:

Pokud je rodič dítěte v karanténě (nebo i další osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem), měla by o této skutečnosti být informována i škola a dítě zůstává s rodičem doma, protože je s rodiči v přímém kontaktu.


Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:12 [comment]


Strana 3 z 15
«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň