Celý seznam je zveřejněn v záložce DOMUMENTY; dále v nadpisu FORMULÁŘE; soubor Doporučený seznam školních potřeb

 

Seznam věcí pro žáky 1.ročníku ZŠ Vrčeň

  • Plnicí pero nebo pero Tornado - jednorázové, hadřík, tužky č.1 a 2, SILNÉ PASTELKY TROJHRANNÉ (dřevěné s měkkou tuhou na prvotní cviky), guma, ořezávátko
  • 15 obalů na malé sešity, 1 obal na notýsek, 1 obal na notový sešit, 1 obal na velký sešit (A4), desky na sešity
  • Ručník, bačkory (s bílou podrážkou) + sáček na bačkory
  • Nůžky, lepidlo, vodové barvy, 2 štětce různé síly, hadr, kelímek např.od Ramy, zástěrku (pracovní košili)
  • Větší KUFŘÍK, KRABICI OD BOT na školní potřeby
  • Látkovou tašku s tkalounem na věci pro TV - švihadlo, cvičky, trenýrky (kraťasy), triko, na cvičení venku a do ŠD – tenisky, teplákovou soupravu

NEKUPUJTE zásobník (desky) na písmena a číslice.

Děti dostanou v září malé školní sešity a čtvrtky, které rodiče zaplatí v průběhu šk.roku. Rodiče zaplatí ve škole pracovní sešity.

Všechny věci žádáme označit jménem dítěte.


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:20 [comment]


Celý dokument byl vložen do záložky Dokumenty.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

v Základní škole Vrčeň pro školní rok 2020/2021

 

1.     Přijatí žáci do 1.ročníku (uvedeni pod registračním číslem, které obdrželi zákonní zástupci při zápisu):

Přijatí žáci ze školského obvodu ZŠ Vrčeň:

2002

2005

2006

2010

2013

2015

2016

2017

2020

2022

2023

 

Přijatí žáci mimo školský obvod ZŠ Vrčeň:

2001

2003

2004

2007

2009

2012

2014

2018

2019

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nezasílá.

 

2.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2020/21 a již bylo o odkladu školní docházky rozhodnuto, protože byla předložena veškerá doporučení od PPP a pediatra:

-

 

 

 

 

 

3.     Žáci, jejichž zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky pro školní rok 2020/21, ale dosud nebylo o odkladu školní docházky rozhodnuto z důvodu chybějících doporučení od PPP a pediatra:

-

 

 

 

 

 

4.     Souhrnné informace

Celkový počet přijatých žáků do 1.ročníku šk.roku 2020/21:         

20

Počet žádostí o udělení odkladu školní docházky pro šk.rok 2020/21:        

0

Předpokládaný počet žáků v 1.ročníku školního roku 2020/21:

20

 

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, kteří se svým dítětem byli u zápisu i v jiné základní škole, aby co nejdříve oznámili, zda jejich dítě nastoupí do naší školy od 1.9.2020.

Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:28 [comment]


INFORMACE O PRŮBĚHU ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Úvodní informace

Ředitel Základní školy Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace oznamuje touto směrnicí informace o průběhu zápisu, o spádových obcích školy a stanovuje termín konání zápisu a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k základnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků pro školní rok 2020/2021.

Průběh zápisu

Na základě opatření MŠMT (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021 ) bude zápis dětí probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis do 1.ročníku má v letošním roce pouze formální část. Formální část zahrnuje žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a kontrolu dodaných údajů na dalších dokumentech. Motivační část se uskuteční dokončením projektu Budu školák, bude-li to možné.

Spádové obce

Spádové obce jsou stanoveny zřizovatelem na základě podepsaných smluv s okolními obcemi. Spádové obce školy - Sedliště, Srby, Čížkov (Čečovice, Liškov, Zahrádka, Chynín, Měrčín, Přešín, Železný Újezd).

Kritéria přijetí

Žáci jsou přijímáni do výše kapacity základní školy. Ideální maximální počet žáků v 1.ročníku je 17 žáků.

Pokud bude naplněna kapacita školy a třídy, bude nutné postupovat dle jediného kritéria: trvalý pobyt.

Při rozhodování o přijetí bude ředitel školy postupovat postupně dle následujících bodů:

- žáci s trvalým pobytem v obci Vrčeň

- žáci s trvalým pobytem ve spádových obcích školy - Sedliště, Srby, Čížkov (Čečovice, Liškov, Zahrádka, Chynín, Měrčín, Přešín, Železný Újezd)

- v ostatních případech bude dítě přijato tehdy, pokud nebude naplněna kapacity školy a třídy

Termín zápisu

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne od 1.4. do 22.4.2020.

Tiskopisy můžete stáhnout na webových stránkách školy, ve výjimečných případech budou předány osobně ve škole v úředních hodinách, které budou postupně zveřejňovány na  www.zs.vrcen.cz .

Tiskopisy se zpět přijímají:

- datovou schránkou ZŠ Vrčeň (qbzmucp)

- e-mail s elektronickým podpisem (zs@vrcen.cz )

- poštou (ZŠ Vrčeň, Vrčeň 43, 335 41 Vrčeň) – preferujeme doporučené psaní

- osobně ve škole (7.4.2020 od 13,30 do 16,00 hodin nebo 14.4.2020 od 13,30 do 16,00 hodin)

Informace

Žádáme o sdělení informace o Vašem záměru zapsat vaše dítě do naší školy a jakou formu (cestu) předání vyplněných tiskopisů jste zvolili a to na e-mailu: zs@vrcen.cz nebo sms zprávou na telefonu: 728 550 788. Na uvedených kontaktech mohou být podány i doplňující informace k zápisu, nebo pomoc při vyplnění tiskopisů.

Dokumenty ke stažení

jsou umístěny na školních webových stránkách v záložce Dokumenty/Formuláře.

Povinné formuláře:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zápisový lístek

Žádost o odklad školní docházky (pokud chcete o odklad školní docházky žádat; budete-li žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit i žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový lístek)

Dále přiložte:

Kopie rodného listu dítěte

Doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno Pedagogicko-psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem)

V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (kopie rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i v případě, pokud je např. jeden z biologických rodičů omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

Výňatek ze školského zákona

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany11).

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň

Vrčeň 23.3.2020


Zápis dětí do 1.ročníku 2020/21 bez dětí Zvětšit obrázek

vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:14 [comment]


Zajímavé odkazy

[pátek, 27. březen 2020]

finanční gramotnost: https://www.zlatka.in/cs/

matematika: https://www.matika.in/cs/

český jazyk: https://www.gramar.in/cs/

 

 

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:49 [comment]


Možná budete chtít zdarma využít:

 

www.jazyky-online.info

 

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 12:29 [comment]


Pracovní e-mailové adresy

[čtvrtek, 19. březen 2020]

Pro potřeby rychlejší komunikace jsme si pro jednotlivé třídy vytvořili na období neplánovaného volna pracovní e-mailové adresy.

Pavel Maršalík: zs@vrcen.cz

Johana Sýkorová: sykorova.zsvrcen@seznam.cz

Hana Cejpová: hanace.trida@seznam.cz

Blanka Palečková: Paprof@seznam.cz

Hana Jedličková: jedlickova.zsvrcen@seznam.cz

Erika Žáková: zakovaerika@seznam.cz

Na těchto e-mailových adresách můžete požádat o vysvětlení učiva i zadání domácí práce a další záležitosti týkající se vašich dětí.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 15:14 [comment]


Výukové programy Silcom

[neděle, 15. březen 2020]

Vážení rodiče, ve škole používáme výukové programy společnosti Silcom. Požádal jsem o otevření programů, které máme nainstalované na našich stanicích (notebooky). Snad vám všem doma tyto programy pomohou zabavit děti v této době. Níže je kopie e-mailu od společnosti Silcom.

Pavel Maršalík

Dobrý den, již ve středu jsme na našich webových stránkách nabídli všem školám, které používají naše online řešení, možnost zpřístupnění veškerého obsahu Didakty i pro domácí přípravu žáků, a to zcela zdarma. Protože se akce setkala s mimořádným zájmem škol, dovolujeme si i všem ostatním, kteří Didaktu používají ale nesledují naše webové stránky, nabídnout „otevřít“ programy pro jejich žáky. Stejně tak dnes „otevíráme“ všechny programy i pro vás ve škole, tak abyste mohli při zadávání distančních cvičení žákům využít vše co nabízíme.

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: crna1642@didakta.cz
Heslo: CXFK

Zároveň vás prosíme, abyste v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělili také následující informace:

  • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
  • ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
  • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
  • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

Přejeme vám všem pevné zdraví.
SILCOM Multimedia, s.r.o.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:38 [comment]


Volné licence - Nová škola, s.r.o.

[pátek, 13. březen 2020]

Chcete-li, můžete využít měsíční volné licence nakladatelství Nová škola, s.r.o.. Učebnici, kterou mají žáci ZŠ Vrčeň si lehce najdete sami. Jde pouze o předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Vše zvládnete, pokud budete dodržovat postup na registraci a dále budete postupovat intuitivně.

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 15:43 [comment]


Uzavření školy od 11.3.2020

[úterý, 10. březen 2020]

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví jsou od středy 11.března 2020 uzavřeny všechny školy.

Žáci naší školy si nesou domů veškeré sešity, pracovní sešity a učebnice. Více jsme udělat nemohli a ani nestihli. Domácí práci budu zveřejňovat tady na webových stránkách školy.

Do dokumentů jsem vložil tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Protože zatím není vůbec jisté, jak bude stát v této věci postupovat, zatím doporučuji 1-2 dny vyčkat (první dva listy jsou pro prvního rodiče, který začne "ošetřovat dítě", další dva listy jsou pro druhého rodiče, kdyby se v "ošetřování" vystřídali). Třeba vláda vymyslí něco nového a lepšího. Pokud budete potřebovat tento dokument podepsat od školy, prosím, neváhejte a napište mi na školní e-mail. Rád to pro vás udělám.

Obědy jsou odhlášené pro všechny žáky školy.

Přeji vám všem klidné a zdravé dny.

Pavel Maršalík

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 13:12 [comment]


Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví žádám ty z Vás, kteří trávili se svými dětmi letošní jarní prázdniny na území Itálie a v jiných rizikových oblastech, aby svoji situaci nahlásili svému praktickému lékaři, který povinně rozhodne o karanténě na dobu 14 dnů.  

Povinná karanténa je tedy i u dětí, které se vrací z rizikových oblastí. Kontaktujte, prosím, školu obvyklým způsobem a sdělte, zda vaše děti zůstávají v domácí karanténě. V případě domácí karantény si také odhlaste obědy ve školní jídelně již od prvního dne karantény, protože nebude umožněn výdej do jídlonosičů.

Upozorňujeme, že podceňování nebo zatajování rizik může být vnímáno jako obecné ohrožení.

Pavel Maršalík, ředitel školy

Vrčeň 6.3.2020

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:05 [comment]


vložil: Ředitel [Úřední deska] 11:21 [comment]


Pozvání na Školní Vánoce 2019

[úterý, 10. prosinec 2019]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ

ZVE RODIČE ŽÁKŮ,

PŘÍZNIVCE ŠKOLY A VEŘEJNOST


ŠKOLNÍ VÁNOCE

 

13. PROSINCE 2019JARMARK NA ZAHRADĚ NAD KOSTELEM

OD 15,00 DO 17,30 HODIN

 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ V KOSTELE

SV. VAVŘINCE OD 16,00 HODIN

 

Pokud se s Vámi neuvidíme,

přejeme Vám

šťastné Vánoce a krásný nový rok 2020.

Více...


vložil: Ředitel [Úřední deska] 20:31 [comment]


Strana 5 z 16
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»Doučování žáků Banner
Záchranný Kruh

Ovoce do škol

Obec Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

SDH Vrčeň