Doučování žáků škol

pondělí, 14. březen 2022


Na škole probíhá v období leden 2022 – srpen 2023 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU)

Název programu:

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Každý jednotlivý příjemce podpory investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (dále také jen „investice“) je povinen dodržovat pravidla jednotné publicity dle čl. 34 nařízení (EU) 2021/241.

Příjemce podpory a každý další účastník investice v rámci všech svých informačních a komunikačních opatření zajistí informování o původu finančních prostředků vždy při propagaci aktivit vyplývajících z implementace této investice.

 

KRITÉRIA PRO DOUČOVÁNÍ

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize (např. se jim nedostávalo dostatečné podpory v rodině, měli špatné materiální zázemí pro účast na výuce nebo mají speciální vzdělávací potřeby, které nemohly být naplňovány). Kritéria zaostřují na žáky, kterým je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.

Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

Základní kritéria identifikují žáky ohrožené zásadním školním neúspěchem. Úsilí školy by mělo směřovat primárně k těmto dětem, a to i za využití externích spolupracovníků (místní lidské zdroje pro doučování, studenti VŠ včetně online doučování, místní nevládní organizace, učitelé v důchodu, pedagogové volného času apod.). Doplňková kritéria pak pomohou vytipovat žáky k dalšímu zařazení do programu v momentě, kdy klíčová kritéria identifikovala primární skupinu žáků, u nichž již doučování probíhá nebo proběhlo.

 

Základní kritéria

• Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 a/nebo na podzim 2021 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti)

• Žák, který se neúčastnil distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci školního roku 2020/2021 a/nebo na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022

• Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání

• Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání

Doplňková kritéria:

• Žák z nízkopříjmové rodiny, např.:

o příjemce podpory „Obědy pro děti“, či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy

o bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu)

o neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.)

 

• Žák v některém z „přechodových“ ročníků (1. a 2., 5., 6., 9. ročník ZŠ, první nebo poslední ročník SŠ)

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List T